Toukokuun FOBIA-uutiskirjeessä käsiteltiin suomalaisten puunkorjuuyritysten taloudellista suorituskykyä. Sen mukaan suuret yritykset ovat kannattavampia kuin pienemmät. Ruotsissa on tehty vastaava selvitys, jossa SLU:n tutkijat ovat analysoineet noin 500 yrityksen tilinpäätökset.

Alustavien tulosten mukaan pienten yritysten kannattavuus on heikompi kuin suuremmilla myös Ruotsissa, kun suurimmilla huolena on maksuvalmius.

Vakaa liikevaihto, kannattavuus vaihtelee

Vuosina 2012–2 016 korjuuyritysten tulot olivat kokonaisuutena melko vakaat. Vuonna 2016 keskimääräinen liikevaihto oli 700 000 euroa ja liikevaihdon mediaani 530 000 euroa. Tuottoprosentti kasvoi tarkastelujaksolla hieman, mutta pysyi melko matalana, sillä mediaanivoittoprosentti oli ainoastaan 2 %. Yritykset jaettiin liikevaihdon perusteella neljään yhtä suureen ryhmään. Pienimpien yhtiöiden voittoprosentin mediaani oli matalin (1,1 %). Korkein mediaanivoittoprosentti (3,2 %) oli niillä yrityksillä, joiden liikevaihto oli 500 000–800 000 euroa. Kahden muun ryhmän (liikevaihto oli 250–500 000 euroa tai yli 800 000 euroa) mediaanivoittoprosentti oli 1,8 % (kuva 1)

Kuva 1. Liikevaihdon ja voittoprosentit keskiarvot ja mediaaniarvot puunkorjuuyritysten liikevaihdon mukaan ryhmiteltynä.

Oman ja sijoitetun pääoman tuotto käyttäytyivät samalla tavalla kaikissa kokoluokissa (kuva 2). Vuonna 2016 sijoitetun pääoman tuoton mediaani oli 3.3 %. Se vaihteli pienimpien yritysten 1,8 %:sta toiseksi suurimman yrityskokoluokan (liikevaihto 500-800 000 euroa) 4,2 %:iin. Tällaisia voittomarginaaleja pidetään yleensä heikkoina tai erittäin heikkoina. Oman pääoman mediaanituottoaste oli samana vuonna 7,1 %. Tuotto vaihteli liikevaihtoryhmittäin 1,1:n ja 8,8 %:n prosentin välillä, ja pienimpien yhtiöiden tilanne oli heikoin tässäkin vertailussa.

Kuva 2. Vieraan ja oman pääoman tuottoasteiden mediaanit liikevaihdoltaan erikokoisissa puunkorjuuyrityksissä.

Suurten yritysten maksuvalmius heikko

Korjuuyhtiöiden vakavaraisuus parani hieman tarkastelujaksolla. Vuonna 2016 vakavaraisuusasteen mediaani oli 30,8 %. Suhteellinen velkaantuneisuus (velan suhde liikevaihtoon) pieneni, ja mediaanivelkasuhde oli 59,2 % vuonna 2016. Yhtiöiden maksuvalmiutta mitattiin vertaamalla niiden likvidiä omaisuutta (käteinen tai muu nopeasti rahaksi muutettavissa oleva omaisuus) lyhytaikaisiin velkoihin. Kun luku on 100 %, likvidiä omaisuutta on yhtä paljon kuin lyhytaikaisia velkoja. Yleisesti korjuuyritysten maksuvalmius on tyydyttävä, koska suhdeluvun mediaani oli 102,4 %. Osalla yrityksistä (liikevaihto 250 – 500 000 euroa tai yli 800 000 euroa) suhdeluku jäi kuitenkin alle sadan prosentin. Kaikista suurimmilla yrityksillä vakavaraisuusasteen mediaani oli vuonna 2016 ainoastaan 89,3 %. Luku kertoo, että velat ylittävät likvidin omaisuuden arvon. Huomattavaa on, että suurimpien yhtiöiden maksuvalmius oli heikoin koko tarkastelujaksolla.

Kuva 3. Maksuvalmiussuhteen (likvidin omaisuuden suhde lyhytaikaisiin velkoihin) mediaanit erikokoisissa puunkorjuuyrityksissä sekä vakavaraisuuden ja kokonaisvelkasuhteen (velan suhde tuottoihin) mediaani.

Maksuvalmiudeltaan ja kannattavuudeltaan heikot yritykset ovat haavoittuvia odottamattomien tapahtumien vuoksi. Esimerkiksi viime kesän kuivuus ja metsäpalot johtivat monet yritykset suuriin vaikeuksiin, kun puunkorjuu keskeytyi ja työvoimakustannukset nousivat.

Liiketoimintamallin vaikutus kannattavuuteen
Tulokset osoittavat, että kannattavuus vaihtelee paljon yritysten välillä. Seuraavaksi projektissa tutkitaan, vaikuttavatko yrityksen ominaispiirteet ja liiketoimintamalli kannattavuuteen. Pohjois-Ruotsissa tehtävään selvitykseen otetaan mukaan puunkorjuuyritysten lisäksi myös metsäpalveluyritykset (yhteensä n. 800 osakeyhtiötä), ja tulokset esitellään keväällä 2019. Tavoitteena on päästä perille tärkeimmistä sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, jotka vaikuttavat yritysten kannattavuuteen ja auttaa siten yrityksiä menestyksekkäiden liiketoimintamallien kehittämisessä.

Teksti: 
Thomas Kronhom, SLU 
thomas.kronholm@slu.se