Vologdassa ja Cherepovetsissa järjestetään 28-30.05.2014 XVII Oma koti -messut sekä II kansainvälinen konferenssi ”Venäjän puutalorakentamisen kehittäminen”. Arviolta noin 150 Vologdan alueen, Venäjän muiden alueiden ja ulkomaiden (Suomen, Saksan, Italian, Viron) liike-elämän, alan liittojen, yleishyödyllisten organisaatioiden, Venäjän ministeriöiden ja virastojen sekä Venäjän ja Suomen kaupallisten edustustojen edustajan odotetaan osallistuvan tilaisuuksiin.

Huomion keskipisteessä on Vologdaan perustettava Kansainvälinen puurakentamisen ja -jalostuksen klusteri.

EDELLYTYKSET KANSAINVÄLISEN KLUSTERIN LUOMISELLE

Alakohtaisten klustereiden ajankohtaisuus juontuu tarpeesta etsiä ja valita Venäjän talouden tulevaisuuden kehityssuuntia ja siirtyä innovatiiviseen kehitysmalliin. Lisäksi viimeaikaisten mullistavien taloustapahtumien eli Venäjän WTO:hon liittymisen johdosta venäläisten yritysten ja tuotteiden kilpailukyvyn parantaminen on asetettu ensisijalle. Ulkomaalaisille yrityksille klusteri on paikka, jossa luodaan kumppanuuksiä ja verkostoja sekä edistetään oman yrityksen tuotteiden ja palvelujen menekkiä kyseisellä alueella ja maassa.

Venäjän hallitus pitää klusteripolitiikkaa yhtenä yhdestätoista ”innovatiivisista avainaloitteista” yhdessä Venäjän Investointirahaston, Kehitys- ja ulkomaankauppapankin, Venäjän riskirahoitusyrityksen (Russian Venture Company) ja erityistalousalueiden muodostamisen sekä muiden aloitteiden kanssa.

Klustereiden luominen sisältyy myös Venäjän federaation vuoteen 2020 ulottuvaan Sosiaalis-taloudellisen kehityksen pitkäaikaisstrategian konseptiin.

PUITTEET KLUSTERIN MUODOSTAMISELLE VOLOGDAN ALUEELLA

Kansainvälisen puutalorakentamisen klusteri luodaan vuoteen 2020 ulottuvan Vologdan alueen kehittämisen investointistrategian ja valtiollisen ”Vologdan alueen metsätalouskompleksin kehittäminen vuosina 2014-2020” -ohjelman mukaisesti:

– Puutalorakentaminen on määritelty alueen metsätalouskompleksin kehittämisen prioriteettisuuntaukseksi

– Vologdan alueen metsäteollisuusyrityksille annettava valtion tuki sisältää alueen budjetista yritysten laite- ja konelainoille annettavan tuen (1/3 jälleenrahoituskorosta) ja tuen uusien korkeateknologisten teollisuuslaitosten luomiseksi tähtäävien investointiprojektien toteuttamiseksi

– Ensisijaisten investointiprojektien tukikeinot sisältävät:

omaisuus- ja ajoneuvoverokannan alentaminen tai vapautus niiden maksusta viideksi vuodeksi ja voittoverokannan alentaminen viideksi vuoksin 4,5 %-yksiköllä (18 %:sta 13,5 %:iin).

– Vologdan alueen metsäteollisuusalan kehittämisen investointiskenaario sisältää nykyaikaisten puutavaran syväjalostuslaitosten rakentamisen (peruskorjauksen) vuosina 2014-2016.

TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT

Päätavoite: luoda puutalorakentamissektorille sekä tiede- ja koulutussektorille tehokas yhteistyöjärjestelmä alueen teollisuuden ja talouden kilpailukyvyn parantamiseksi.

Päätehtävät:

 • Puutalorakentamissektorin kehittäminen sekä alueellisesti että koko maassa
 • Puutavaran syväjalostuksen ja puutalorakentamisen uusien teknologien soveltaminen
 • Ammattikoulutusjärjestelmän ja ammatillisen täydennyskoulutusjärjestelmän kehittäminen
 • Puitteiden luominen yrityssektorin ja oppilaitosten yhteistyölle
 • Resurssien hankinta kansainvälisten projektien toteuttamiseksi
 • Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen
 • Uusien puutavaran syväjalostuslaitosten ja paikallisia materiaalien käyttävien talopakettitehtaiden perustaminen
 • Uusien työpaikkojen luominen
 • Investointien hankkiminen alueen teollisuuden kehittämiseen
 • Alueen verotulojen kasvattaminen 

  Klusterin tarkempi kuvaus