EU:n puutavara-asetuksen voimaanastumisen myötä raakapuuta ja puutuotteita EU:n alueelle tuovien toimijoiden on osoitettava puun alkuperän laillisuus. Samaan aikaan Venäjällä oli määrä tulla voimaan valtiollinen puun seurantajärjestelmä, joka olisi täyttänyt myös EU-asetuksen vaatimukset. Kunnianhimoisen hankkeen aikataulu on venynyt ja uudeksi tavoitteeksi on asetettu vuosi 2013. Kilpailevia lakialoitteita on kaksi.

Laittomien hakkuiden määritelmä Venäjällä

EU:n puutavara-asetuksen periaatteena on, että puu ei saa olla alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua tai myytyä. Venäjän metsälainsäädännöstä ei tässä yhteydessä löydy selvennystä asiaan, mutta Venäjän korkeimman oikeuden päätöksessä lokakuulta 2012 annetaan määritelmä laittomalle hakkuulle. Sen mukaan lainsäädännön vaatimusten rikkominen tekee hakkuusta laittoman, esimerkiksi metsikön hakkuu ilman vaadittavien dokumenttien laatimista, sallitun hakkuumäärän ylittäminen, puulajeja ja puuston ikää koskevien rajoitusten rikkominen ja hakkuut leimikon ulkopuolella. Dokumenteista mainitaan erityisesti metsänkäyttöoikeuden osoittavat asiakirjat, joita ovat metsänvuokrasopimus, leimikon osto-myyntisopimus ja muut hakkuuoikeuden osoittavat sopimukset. Erityistä huomiota ohjeistuksessa kiinnitettiin viranomaisten hyväksymään metsänkäyttösuunnitelmaan ja sen noudattamiseen.

Venäjän metsäviranomaisten kantaa heijastanee metsätalousviraston varajohtaja Krotovin haastattelu, jossa hän totesi valtion voivan edistää yritysten vientitoimia nimeämällä lailliset metsänkäyttäjät. Ensimmäinen askel tähän suuntaan tehtiin julkaisemalla lista laillisista eli budjettimaksunsa tunnollisesti suorittaneista metsänvuokraajista, jotka ovat oikeutettuja alennettuihin havupuun vientitulleihin WTO-kiintiön puitteissa. Metsätalousviraston tavoitteena on lisätä vaatimuksia ja tulevaisuudessa listalta voi pudota pois, ellei täytä metsänuudistamiseen ja vuokra-alueiden raivaamiseen liittyviä velvoitteitaan. Ajatuksissa on jopa toive sopia laillisten toimijoiden listasta valtiotasolla Venäjän ja EU:n välillä.

Valtiollinen puun seurantajärjestelmä viivästyy

Venäjän metsätalousvirasto on kehitellyt jo vuosia valtiollista puun seurantajärjestelmää, jonka avulla on tarkoitus ratkaista laittomiin hakkuisiin liittyvät ongelmat kerralla. Alussa suunnitelma käsitti lähinnä mittausjärjestelmän, jolla seurataan puun alkuperää ja kuljetuksia aukottomasti. Viimeisin lakiluonnos julkaistiin vuoden 2012 lopulla ja siinä seuranta kattaa myös puun jalostuksen. Tiedot puun myyjistä ja ostajista, puunkorjuumääristä, ostoeristä, myynnistä, viennistä ja puunjalostuksesta muodostavat perustan puumarkkinoita koskevalle reaaliaikaiselle tietojärjestelmälle, jonka kautta puun alkuperää voidaan valvoa. Lisäksi lakiluonnos sisältää määräyksiä puun mittaukselle ja merkinnälle sekä määrittelee valvontaa ja vastuita koskevia yksityiskohtia.

Eri viranomaisten kesken vallitsee yhteisymmärrys lakiluonnoksesta, mutta yritykset ovat nousseet sitä vastaan. Selvitysten jälkeen kuitenkin todettiin, että laki on valtion kannalta tarpeellinen yrityksille tuomistaan lisäkustannuksista huolimatta. Venäjän hallituksen vaihtumisen vuoksi lakiluonnos on uudella käsittelykierroksella ja sitä hiotaan edelleen. Käsittelyä hidastaa eräiden Duuman jäsenten tekemä rinnakkainen aloite, jonka mukaan laillisuuden seuranta hoidettaisiin lisäämällä metsälakiin määräykset pakollisesta puun mittauksesta.

Koska valtiollinen järjestelmä on viivästynyt, alueet ovat käyneet toimeen itse. Venäjän 14 aluetta on säätänyt puun alkuperän valvontaa koskevan alueellisen lain. Suomea lähimpänä näistä ovat Arkangelin ja Vologdan alueet.

Käytäntö voi olla haastavaa pienille toimijoille

Puun alkuperän laillisuus todennetaan käyttäen asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää, johon sisältyy erää koskevien tietojen saanti, riskinarviointi ja riskin vähentäminen. Toimijoilla voi olla oma järjestelmä tai ne voivat käyttää Euroopan komission hyväksymien valvontaorganisaatioiden tarjoamia palveluita. Maaliskuun alkupäivinä yhtään valvontaorganisaatiota ei ole vielä vahvistettu.

Kansallinen lainsäädäntö puutavara-asetukseen liittyvästä viranomaistoiminnasta ja rikkomusten seuraamuksista on vielä keskeneräinen ja valmistuu tämän vuoden aikana. Yrityksillä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän on oltava toiminnassa heti asetuksen voimaanastumisesta, mikä on voitava osoittaa tarkastuksessa. Järjestelmien tarkastusmenettelyt selkiytyvät aikanaan.

Valtiollisen seurantajärjestelmän vielä puuttuessa Venäjällä puun laillisuuden osoittaminen voi olla haasteellista ainakin pienemmille toimijoille. Tilanne on helpompi, jos venäläisellä kauppakumppanilla on kansainvälinen metsäsertifikaatti. Sekä FSC- että PEFC -sertifiointijärjestelmät ovat muuttamassa standardejaan vastaamaan EU:n puutavara-asetuksen vaatimuksia.

Sari Karvinen, Metla

Lisätietoa puutavara-asetuksen vaatimuksista löytyy Maaseutuviraston sivuilta.
Muita linkkejä aiheesta: