Venäjän uusi FSC-standardi on hyväksytty ja se astuu voimaan 22.3.2021 yhden vuoden siirtymäajalla.

FSC Rossijan yhteenveto:

Keskeisimpiä uusia vaatimuksia:

 • Velvollisuus olla ehdottamatta tai vastaanottamatta lahjuksia.
 • Tietyissä tapauksissa alkuperäiskansoilta ja paikallisyhteisöiltä on saatava kirjallinen etukäteissuostumus.
 • Tarkistettaville tunnuksille on määriteltävä konkreettiset tavoitteet.
 • ”Mittakaava, intensiteetti ja riski” -konseptin toteutus.

Päivitettyjä vaatimuksia, mm.:

 • Kaiken sovellettavan lainsäädännön noudattaminen.
 • Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksien noudattaminen.
 • Luontoarvojen määrittäminen ja vaikutusarvio.
 • Metsäpeitteen oikea-aikainen uudistaminen alkuperäistä (ennen hakkuuta) vastaavaksi.
 • Suojeluarvoltaan merkittäviä metsiä* koskeva liite muutettu yksityiskohtaisemmaksi ja selkeämmäksi, luonnontilaisten metsien** suojeluun säännöt.
 • Kestävään käyttöön liittyviä vaatimuksia täsmennetty.

Seuraavat vaatimukset on poistettu, koska ne eivät sisälly kansainvälisiin yleisindikaattoreihin:

 • Siirtyminen laaja-alaisista avohakkuista valintahakkuisiin tai pienialaisiin avohakkuisiin.
 • Luonnollisen dynamiikan jäljittely.
 • Kasviston ja eläimistön seuranta.

”Sertifikaatin haltijan kannalta uusi standardi on entistä vaativampi. Uusina asioina mm. alkuperäiskansojen kirjallinen etukäteissuostumus; Mittakaava, intensiteetti, riski -konsepti; luonnontilaiset metsäalueet; luonnontilaiset metsämassiivit; kestävän käytön laskenta; sidosryhmäyhteistyö.”, kommentoi Venäjän FSC:n koordinaationeuvoston taloudellisen kamarin jäsen Ju. G. Trubin.

WWF Russia kommentoi uutta standardia seuraavasti:

Uusi standardi mahdollistaa luonnontilaisten metsien ja metsäekosysteemien monimuotoisuuden tehokkaamman suojelun ja parantaa talousmetsien käytön kestävyyttä. Prosessit muuttuvat avoimemmiksi ja läpinäkyvimmiksi niin puunkorjaajille kuin kaikille sidosryhmillekin. Standardin vaatimukset ovat objektiivisemmat, joten myös auditointi on tehokkaampaa.

WWF Russia osallistui FSC standardin päivitykseen aktiivisesti ja sen ehdotuksesta uuteen standardiin sisällytettiin seuraavat:

 1. Yksityiskohtainen kansallinen tulkinta termille suojeluarvoltaan merkittävät (HCV) metsät, sisältäen metsätyyppien ja alatyyppien luokituksen, lyhyen kuvauksen niiden tunnusmerkeistä sekä lähteet lisätiedolle.
 2. Yksityiskohtainen ja konkreettinen kuvaus HCV-metsiin liittyvistä menettelyistä, ml. kartoitus, suojelu ja sidosryhmätyö.
 3. Uusi näkemys luonnontilaisiin metsiin, ml. tavoitteiden (%) asettaminen kokonaan suojelluille osille sekä mahdollisten metsänkäyttömuotojen määrittely osalle luonnontilaisista metsistä.
 4. Yksityiskohtaisempi kuvaus monimuotoisuuden huomioimisesta hakkuissa, avainbiotooppien kuvaus.
 5. Uusi menettely kestävän metsänkäytön määrittelyyn (hakkuumahdollisuuden laskenta).

Osa uuden standardin konsepteista ja näkemyksistä voi alussa aiheuttaa hankaluuksia sertifioiduille yrityksille, koska periaatteita ei ole tähän saakka vielä sovellettu Venäjällä ollenkaan, toteaa Venäjän WWF:n metsäohjelman johtaja Andrei Schegolev. Vasta käytäntöön soveltamisen jälkeen voidaan arvioida, miten tehokkaita uudet vaatimukset ovat ja mitkä konseptit vaativat muokkausta toimiakseen Venäjän olosuhteissa.

Asiantuntijoiden mielestä uuden standardin kyseenalaisimmat kohdat ovat:

 • Kirjallinen etukäteissuostumus, jota on käytettävä erikseen määritellyissä tapauksissa yritysten ja paikallisväestön sekä alkuperäiskansojen kanssakäymisessä. Vaatimuksen mukainen menettely voi kuitenkin johtaa joissain tapauksissa siihen, että kaikkia osapuolia ei kuulla.
 • ”Mittakaava, intensiteetti ja riski” -konsepti, jota sovelletaan määritellyissä tapauksissa. Konseptin sisältökuvaus on löyhä ja vaatimusten tulkinnanvaraisuus voi johtaa vaikeuksiin sen soveltamisessa. Toteutuksen arviointi muuttuu subjektiiviseksi.
 • Rajoitus luonnontilaisten metsien hyödyntämiselle. Uuden standardin mukaisesti vuoden 2022 jälkeen vuokra-alueeseen sisältyvät luonnontilaiset metsät on suojeltava uusissa sertifikaateissa. Vaatimus herättää vastustusta puunkorjuuyrityksissä, sillä useilla yrityksillä on vuokralla merkittäviä alueita luonnontilaisia metsiä ja niiden jättäminen kokonaan käytön ulkopuolelle on vaikeaa.

Lähteet:
FSC Rossija uutinen 1, uutinen 2
WWF Russia

Englanninkielinen standardi on luettavissa täällä: FSC International

*) Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), High conservation value forests (HCVF)
**) Малонарушенные лесные территории (МЛТ) ~ Intact forest landscapes (IFL)