Venäjän talouskehitysministeriö julkaisi ennusteen vuoden 2015 kehityksestä, metsäalan osalta keskeinen sisältö:

Venäjän puutuoteteollisuuden tuotanto laski vuonna 2014 viisi prosenttia, mikä johtui pääasiassa rakennuspuusepäntuotteiden tuotannon vähenemisestä. Massa- ja paperiteollisuudessa tuotannossa oli pientä kasvua. Metsäteollisuuden kehitys on ollut viime aikoina tasaista, eikä voimakkaita negatiivisia trendejä ole havaittavissa.

Kotimaisen kysynnän ja viennin kehityksen arvioiden perusteella Venäjän puutuoteteollisuuden tuotannon ennustetaan laskevan viisi prosenttia ja massa- ja paperiteollisuuden kaksi prosenttia vuonna 2015. Metsäteollisuuden viennin arvioidaan kasvavan 1–4 prosenttia. Suurinta kysyntää vientimarkkinoilla odotetaan vanerille, sahatavaralle ja sanomalehtipaperille.

Suurimpia riskejä metsäteollisuuden kehitykselle:

  1. Kysynnän muutokset väestön ostovoiman heikkenemisen ja kulutussektorin investointien vähenemisen seurauksena.

  2. Muutokset vientimarkkinoiden kysynnässä: rajoitettu määrä laadultaan riittämättömiä vientituotteita, vientimaiden (erit. Kiinan) poliittiset päätökset oman tuotannon kasvattamisesta, asiakkaiden menetys vientimarkkinoilla.

  3. Metsäteollisuuden investointihankkeiden toteutusongelmat, joihin on syynä mm. geopoliittinen ja kansainvälinen tilanne, metsäteollisuuden markkinoiden epävakaus, oman pääoman puute ja ongelmat luottorahoituksen saannissa. Lisäksi kotimaisen metsäteollisuuden riskiksi luetaan saavutettavissa olevan raaka-aineen puute, joka liittyy infrastruktuurin rajoituksiin ja WTO:n myötä alentuneisiin puun vientitulleihin.