Arkangelin sellu- ja paperitehdas toteuttaa strategista kehitysohjelmaa 2017, jonka arvo on yli 327 miljoonaa euroa, kertoi yhtiön suhdetoimintajohtaja Natalia Pinjagina Bumprom-portaalille. Kehitysohjelman tärkein osa on kartongintuotannon modernisointihanke, joka on liitetty teollisuus- ja kauppaministeriön tukemiin prioriteettihankkeisiin. Vuonna 2008 investointeja toteutettiin 5,7 miljoonalla eurolla. Oman ja ulkopuolisen rahoituksen kärsiessä talouslamasta hanke on jouduttu keskeyttämään väliaikaisesti.

Natalia Pinjagina nimesi joukon asioita, jotka vaikuttavat haitallisesti Venäjän sellu- ja paperiteollisuuteen:

  1. Puunjalostuksessa on ongelmia raaka-aineen saannissa. Nyt metsävarannosta on saavutettavissa taloudellisesti kannattavasti vain 20 %. Huolimatta siitä, kuinka paljon suuret metsäteollisuusyritykset ovat panostaneet korjuutoiminnan nykyaikaistamiseen ja metsäinfran kehittämiseen, voimassaoleva metsälainsäädäntö ei takaa niille pitkäaikaisia metsänkäyttöoikeuksia hallussaan olevissa metsissä. Samalla metsänvuokraajien taakka on kasvanut huomattavasti, koska osa metsänhoitotoimenpiteistä on nyt vuokraajien vastuulla ilman että syntyneitä kuluja korvattaisiin. Vuokraajien kulut kasvoivat vuonna 2008 edellisvuoteen verrattuna lähes kymmenkertaisiksi.
  2. Sellu- ja paperiteollisuuden teknologinen taso on alhainen. Venäläisissä sellu- ja paperitehtaissa noin 80 % jatkuvatoimisista keittokattiloista on ollut käytössä yli 25 vuotta, jaksottaisen keiton kattiloista puolet olisi uusittava. Sellu- ja paperiteollisuuden aktiivisesta käyttöomaisuudesta 70 % on kulunutta.
  3. Tuotantokapasiteettien epäsuhta. Kaupallista massaa tuotetaan jo nykyisellä kapasiteetilla 4 – 5 kertaa enemmän kuin Venäjän federaation sisämarkkinoilla tarvittaisiin. Pakkauskartongin tuotanto on 25 – 30 % yli oman tarpeen.
  4. Sellu- ja paperituotteiden tuotanto ja kilpailukyky ovat alhaisella tasolla. Kun Venäjällä vuonna 2008 kulutettiin yhtä asukasta kohden noin 45 kg paperia ja kartonkia, oli määrä EU-maissa yli 240 kg ja Yhdysvalloissa 347 kg. Yhdestä puukuutiosta valmistetun tuotteen hinta Venäjällä on noin 50 euroa, kun esim. Skandinaviassa se on viisinkertainen. Korkealaatuisten papereiden ja painokartongin tuotantoa Venäjällä ei ole, siksi paperin ja kartongin kasvava kysyntä katetaan tuontia kasvattamalla.
  5. Maailman puukaupalle on ominaista, että viennissä sellu- ja paperituotteet ovat vallitsevassa asemassa, jolloin niiden osuus on noin 62 %, mutta Venäjän osalta luku on 23 %.
  6. Venäjän sellu- ja paperiteollisuudessa tuotteiden valmistuskustannusten jatkuva kasvu on seurausta puuraaka-aineen ja energian hinnan sekä kuljetus- ja työvoimakustannusten noususta. Venäläiset sellu- ja paperitehtaat jäävät työn tuottavuuden osalta jälkeen nykyaikaisista tehtaista. Tämän seurauksena vuoden 2009 alkuun mennessä sellu- ja paperiteollisuuden voitto laski 40 prosenttia, kannattavuus laski 14 prosentista 10 prosenttiin. Tuotantokustannusten taso vaikuttaa välillisesti venäläistuottajien tuotteiden kilpailukykyyn verrattuna ulkomaalaisten toimittajien tilanteeseen.
  7. Sellu- ja paperiyritysten kehittäminen riippuu lainansaannista, saatujen lainojen hoidosta syntyy taloudellista rasitetta. Sellu- ja paperiteollisuutta on kehitetty pääosin pankki- ja obligaatiolainoilla, joiden tehokas takaisinmaksu on mahdollista vain, jos kysyntä ja tuotteiden hinnat kasvavat jatkuvasti. Vuoden 2008 loppuun mennessä monet metsäteollisuusyritykset joutuivat keskeyttämään investointinsa epämääräiseksi ajaksi lainankorkojen noustessa voimakkaasti ja tuotannollisen toiminnan tulosten heiketessä. Talouskriisi ajoi pankit kiristämään lainanmyöntämisen ehtoja metsäteollisuusyrityksille, joiden käyttövarat alkoivat loppua.

Lähde: Bumprom.ru