Itä-Suomen työllisyys heikkenee lähes 6000 henkilötyövuodella ja kokonaistuotanto miltei kaksi miljardia euroa, mikäli Venäjän raakapuun vientiä koskeva tulliohjelma toteutetaan eikä raakapuun tuontia Suomeen pystytä täysimääräisesti korvaamaan muilla keinoilla. Valoisimmassa vaihtoehdossa, jossa kotimaan hakkuita ja raakapuun tuontia muualta lisätään, työttömyys kasvaa vain muutamalla sadalla henkilötyövuodella. Työllisyyslukemat kohenevat ainoastaan metsätaloudessa, jossa lisääntyvät markkinahakkuut edellyttävät lisätyövoimaa puunkorjuussa ja kuljetuksissa. Myös Karjalan tasavallan työllisyystilanne huononee dramaattisesti.

Tämä ilmenee Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuslaitoksen tekemästä tutkimuksesta, jossa kartoitettiin Venäjän raakapuun vientiä koskevan tulliohjelman suoria ja kerrannaisia vaikutuksia Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan metsäsektorin työllisyyteen ja tuotantoon.

Lue koko Metlan tiedote