Uusi valtakunnallinen metsien inventointimenettely on astunut voimaan, kirjoittaa metsälehti Rossijskie lesnye vesti. Tällä hetkellä inventoitavia metsiä on 1 187 miljoonaa hehtaaria. Kyseessä on lähes 60 % Venäjän pinta-alasta.
Uuden metsälain myötä metsä inventoidaan periaatteellisesti eri pohjalta. Venäjän metsävarannot on jaettu metsäalueisiin tai -vyöhykkeisiin, joita on yhteensä 34. Jokainen vyöhyke on jaettu sovittuihin inventointiyksiköihin (tarkkailupisteisiin) eli tietyn suuruisiin pinta-aloihin, joilla asiantuntijat tarkkailevat metsän tilaa. Asiantuntijoiden tehtävänä on arvioida metsäpalstan tilaa, tehdä havaintoja uusien puulajien ilmestymisestä sekä puuston kypsyydestä ja sen sopivuudesta teollisuuden raaka-aineeksi. Lisäksi tarkkailupisteillä arvioidaan metsän suojelu- ja uudistamistoimenpiteiden tehokkuutta.
Uudessa metsien inventointijärjestelmässä seurataan myös laillisia ja laittomia hakkuita. Tarkkailupisteistä saadut tiedot kirjataan erityiseen rekisteriin. Luotua tietokantaa voivat käyttää Venäjän federaation pääsyyttäjänvirasto, sisäasiainministeriö, tullipalvelu ja muut valtion viranomaiset.
Tämän mennessä 17 % suunnitellusta tarkkailupisteiden kokonaismäärästä on perustettu Venäjän metsiin. Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz aikoo perustaa kaikki loputkin pisteet vuoteen 2020 mennessä. Vuosittain tähän tarkoitukseen on käytettävä 1,5 miljardia ruplaa (36 milj.€).