Varaministeri Denis Manturov Venäjän teollisuus- ja energiaministeriöstä esitteli vuoteen 2020 ulottuvaa metsäteollisuuden kehittämisohjelman luonnosta Metsäteollisuuden kehitysneuvoston kokouksessa Syktyvkarissa tammikuun lopulla.

Varaministeri totesi metsäteollisuustuotannon kasvuvauhdin lisääntyneen voimakkaasti vuonna 2007, mutta siitä huolimatta jalostamattoman puun vientirajoitukset pyritään pitämään ennallaan. Tammikuun alusta 2009 raakapuun laillinen vienti ei enää ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Ministerin mukaan tuohon mennessä on luotava puunjalostuskapasiteettia Venäjän eri osiin. Ja juuri tämän vuoksi teollisuus- ja energiaministeriö on saanut kehotuksen valmistella metsäteollisuuden kehittämisohjelma pikavauhtia.

Yhtiöiden sijoittelua maassa on ministerin mukaan optimoitava. Uusia tuotantolaitoksia on kehitettävä ennen kaikkea niille alueille, joilla metsää riittää eli Venäjän Euroopan puoleisiin osiin, Siperiaan ja Venäjän Kaukoitään. Samalla paperin, kartongin ja muiden arvokkaiden metsäalan tuotteiden määrän kasvu on turvattava olemassa olevia tuotantolinjoja ja tehtaita nykyaikaistamalla. Kysynnän kasvaessa voimakkaasti uusien sellu- ja paperitehtaiden perustamisen on välttämätöntä.

Kehitysohjelma edellyttää mm. seuraavien ongelmien ratkaisua: metsänkäytön vähäisyys ja tuotantotapojen riittämätön kehittyneisyys puun mekaanisessa ja kemiallisessa jatkojalostuksessa sekä puuenergian, varsinkin huonolaatuisen puun, hyödyntämisessä.

32 kyselyn saaneesta alueesta 18 aluetta antoi tietoja suunnitelluista investointihankkeista. Vastauksista kertyi kaikkiaan 76 kohdetta, joiden investointien määrä oli kaikkiaan 490 mrd. ruplaa. Tammikuussa ensisijaisten investointien luetteloon otettiin mukaan ensimmäiset puunjalostuslaitokset. Sijoittajien kanssa tehdään metsänvuokrasopimukset ilman huutokauppamenettelyä ja alennetuin metsänkäyttömaksuin. Esimerkkeinä mainittakoon:

  • Smolenskin aluelle on suunniteltu rakennettavan laminoidun lastulevyn tuotantolaitos, joka tuottaisi levyä vuodessa 350 000 m³. Investoinnin arvo on noin 4 mrd. ruplaa.
  • Nizhneje Priangarjan kehitysohjelman puitteissa suunnitellaan sellu- ja paperitehtaan sekä kartonkitehtaan rakentamista Krasnojarskin alueelle. Kokonaisinvestoinnin arvo on lähes 100 mrd. ruplaa. Yhtenä investoijana mainitaan Vneshekonombank.

Investointipankin ja Kehityspankin mukanaolo on turvaamassa rautateiden ja autoteiden, siltojen sekä uusien asutusalueiden rakentamista ajoissa. Näin ollen metsäteollisuuden kehittämisstrategian puitteissa pitää jo tänä vuonna aloittaa infrastruktuurin luominen investointipaikkakunnille.

Metsäteollisuudessa on pyrittävä syrjäyttämään tuontituotteet kotimaan (Venäjän) markkinoilla omasta raaka-aineesta tuotetuilla. Seuraavana tavoitteena onkin pääsy maailmanmarkkinoille venäläisillä lopputuotteilla.

Metsäteollisuuden kehittämiseen liittyy myös oman konetuotannon tehostaminen. Vuosina 2000 – 2006 ulkomaisten metsäkoneiden osuus Venäjän puunkorjuussa kasvoi 13 prosentista 54 prosenttiin. Jos koneenrakennusalan investoinnit lisääntyvät, kasvaa venäläisten koneenrakentajien mahdollisuus saada lisää tilauksia. Vuosille 2008 – 2010 on ministeriön budjettiin varattu rahaa puunkorjuukoneiden sekä pyöräalustaisen hakkuukoneen ja kuormatraktorin tuotantolaitosten perustamiseen.

Metsäteollisuuden kehittämisohjelmaluonnoksen lopullinen versio saadaan maaliskuussa.

Lähde: Venäjän teollisuus- ja energiaministeriö