Vladimir Putin on antanut useita toimeksiantoja liittyen Venäjän valtioneuvoston huhtikuiseen kokoukseen, jossa käsiteltiin metsäsektorin näkymiä (ks. uutinen).
Venäjän hallituksen on määrä mm.
 • Viimeistellä ja vahvistaa metsäpolitiikka-asiakirja 1.10.2013 mennessä. Metsäsektorin merkitystä kansantaloudelle tulee kasvattaa ja metsätaloudessa on siirryttävä intensiiviseen metsien käyttöön ja uudistamiseen sekä puunjalostukseen.
 • Metsäpolitiikka-asiakirjan perusteella päivittää ”Metsätalouden kehittämisohjelmaa vuosille 2013– 2020” sekä ”Teollisuuden kehittämisohjelmaa vuoteen 2020”.
 • Tehdä muutoksia Venäjän lainsäädäntöön 1.9.2013 mennessä. Listalla ovat esimerkiksi seuraavat asiat:
  • metsänvuokrasopimusten kilpailutukseen voivat osallistua puuta jalostavat yritykset, kilpailun voittamiselle asetetaan jalostusasteeseen liittyviä kriteerejä
  • metsänvuokrasopimuksen päätyttyä uusi sopimus voidaan tehdä ilman huutokauppaa, jos vuokraaja on täyttänyt sopimuksen velvollisuudet hyvin
  • jalostamattoman puun viennissä arvonlisäveroa ei palauteta kokonaan
  • metsikön pystymyyntisopimuksia voidaan tehdä yksityisyrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa sisällyttäen hintaan metsän suojelusta, vartioinnista ja uudistamisesta aiheutuneet kustannukset
  • alueiden tierahastoja on mahdollista käyttää tienrakentamiseen yleisten teiden ja hakkuukohteiden välillä
  • laittomien hakkuiden rangaistusten tiukentaminen, rikosvastuun ulottaminen laittoman puun kauppaan.
 • Turvata luotettavan tiedon saanti metsäpalojen pinta-alasta käyttäen satelliittivalvonnan tietoja, 1.9.2013 mennessä.
 • Turvata metsäteollisuuden kehittämiseen otettujen lainojen korkotuki yrityksille pitkällä aikavälillä, 1.9.2013 mennessä.
 • Esittää ehdotuksia satelliittivalvonnan hyödyntämisestä metsäpalojen seurannassa ja laittomien hakkuiden paljastamisessa, 1.10.2013 mennessä.
 • Ehdottaa sääntelyä puunvientiin, mm. puun alkuperän varmistavan metsänkäyttöilmoituksen lisääminen tulli-ilmoituksessa vaadittaviin dokumentteihin, 1.9. 2013 mennessä.
 • Esittää ehdotus raakapuupörssin perustamisesta, 1.2.2014 mennessä.
 • Valmistella ja ottaa käyttöön valtiollinen puun mittauksen ja kaupan seurantajärjestelmä, 1.2.2014 mennessä.
 • Selvittää metsätieteen innovaatiokeskuksen ja kansallisen tutkimuspainotteisen metsäyliopiston perustamisen tarkoituksenmukaisuus, 1.8.2013 mennessä.
Hallituksen ja Venäjän federaation subjektien alueviranomaisten on yhteistyössä (1.12.2013 mennessä):
 • luotava olosuhteet, jotka edistävät huonolaatuisen puun ja puujätteen käyttöä mm. energiantuotannossa
 • huolehdittava ajoissa metsien terveyttä ylläpitävistä toimenpiteistä ja vahingoittuneen puuston saamisesta talouskäyttöön
 • lisättävä henkilöstön ja muiden resurssien määrää organisaatioissa, jotka huolehtivat metsien valtiollisesta valvonnasta
 • varmistettava käyttöön tulevien metsäpalstojen rekisteröinti maarekisteriin
 • huolehdittava vuokrattavien alueiden metsävaratietojen ajantasaisuudesta
 • edistettävä metsänkäyttäjien vapaaehtoista metsäsertifiointia.
Yleiselle syyttäjälle annetaan tehtäväksi tarkistaa alueviranomaisten toimintaa, erityisesti huomiota kiinnitetään metsäsuunnitteluun, metsänuudistamiseen, laittomien hakkuiden torjuntaan, metsäpalojen torjuntaan sekä metsänvuokrahuutokauppojen järjestämisen laillisuuteen.
Sisäasiainministeriön tulee laittoman puukaupan estämiseksi aloittaa toimet, joilla karsitaan korruptiota alue- ja paikallishallinnoissa.