Venäjällä ollaan valmistelemassa tiekarttaa metsäsektorille. Kehityssuunnitelman valmistelusta vastaa viisi työryhmää, joiden aiheena on:
  • Vuoteen 2030 ulottuvan metsäsektorin kehitysstrategian valmistelu, hallinnon tehostaminen, lainsäädännön kehittäminen.

  • Metsänkäytön ja -uudistamisen tehostaminen, metsäinfran kehittäminen (ml. metsätiet).

  • Puunjalostuksen laajentaminen ja jalostusasteen nosto (erityisesti heikkolaatuinen puu).

  • Paikallinen metsäkoneiden ja puunjalostuslaitteiden tuotanto.

  • Metsätuotteiden kotimaisten markkinoiden kehittäminen (ml. bioenergia, puurakentaminen), puutuotteiden viennin edistäminen.

Osana tiekarttaa on laadittu konsepti metsänkäytön ja -uudistamisen tehostamiselle (Kontseptsija intensifikatsija ispolzovanija i vosproizvodstva lesov). Konseptin tuottamiseen on osallistunut mm. Pietarin metsäntutkimuslaitos SPBNIILH ja sen laadinnassa on hyödynnetty laajasti myös kansainvälistä kokemusta. Sen pääperiaatteena on maksimaalinen taloudellinen tehokkuus koko metsän kiertoajalle metsänuudistamisesta päätehakkuuseen, ottaen huomioon metsänkäytön kestävyys ja luonnon monimuotoisuus sekä alueen taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kehitys. Konseptin strategisena tavoitteena on metsien puulajirakenteen, laadun ja arvon parantaminen, metsäinfran kehittäminen, hehtaarikohtaisen tulon kasvattaminen, kestävän raaka-ainevarannon luominen puunjalostukseen ja metsäyritysten toiminnan tehostaminen. Yleisellä tasolla konsepti pyrkii parantamaan koko metsäsektorin kilpailukykyä ja edistää metsiin tehtäviä pitkän aikavälin investointeja. Tavoitteiden saavuttamiseksi konseptin laatijat ehdottavat konkreettisia toimia, mukaan lukien uusien normien laadinta, innovatiivisten teknologioiden hyödyntäminen metsänkasvatuksessa, metsävaratiedon keruun nykyaikaistaminen, alueellisten kehitysohjelmien laadinta, taloudellisten kannustimien luominen metsäbisnekseen, jne.

Metsätalouden mekanisoinnin tutkimuslaitos VNIILM on valmistellut konseptia metsäsektorin kehitysstrategialle (Kontseptsija strategii razvitija lesnogo kompleksa Rossii). Konsepti sisältää analyyttisen ja strategisen osion, muun muassa kolme kehitysskenaariota Venäjän metsäsektorille.

Dokumentit ovat luonnosvaiheessa.

Lähteet: Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö, Venäjän metsätalousvirasto