Pietarin metsäfoorumissa esiteltiin metsäviraston ja Vneshtorgbank -pankin aloitteesta valmisteltu Venäjän metsäsektorin kehitysskenaario 2015 (Сценарии развития лесного комплекса России до 2015 года).

Skenaarion mukaan metsäsektorin kehittyessä voimakkaasti voidaan 2015 mennessä nykyisestä 187 miljoonan kuutiometrin hakkuumäärästä päästä 300 miljoonaan kuutiometriin ja investointien määrä voi viisikymmenkertaistua eli niitä tehtäisiin 48 miljardilla dollarilla. Mahdollisimman pitkälle jalostettujen puutuotteiden viennin määräksi on asetettu 15 miljardia dollaria vuodessa, samalla puutavaran tuonnin tulisi vähentyä nykyisestä 2,3 miljardista dollarista 1,4 miljardiin dollariin vuodessa. Raakapuun vienti loppuisi kokonaan, hakkuusuunnitteet toteutuisivat käytännössä täydellisesti ja kaikki korjattu puu käytettäisiin Venäjän omissa puunjalostuslaitoksissa.

Metsäviraston johtaja Roschupkinin mielestä tavoitteet ovat saavutettavissa, jos metsäsektorin kehitystä viivästyttävät vakavat ongelmat saadaan asteittain poistetuksi. Ongelmista tärkein on kansallisen tasapainoisen metsäpolitiikan puuttuminen, mikä näkyy suoraan hakkuusuunnitteiden huonona toteutumisena sekä metsävarojen ja puunjalostuskapasiteetin epätasaisena jakautumisena. Esimerkkinä mainittakoon, että suurimmat hakkuumäärät toteutuvat Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä, mutta Venäjän keskiosien ja luoteisalueiden puunjalostustehtaat kärsivät raaka-ainepulasta. Tämän seurauksena puuta toimitetaan taloudellisesti epätarkoituksenmukaisella tavalla raaka-ainelähteiltä alueille, joilla on pitkälle kehittynyttä puunjalostusta.

Lähde: Luonnonvaraministeriö