Venäjän puuntuotanto säilyi tammi-maaliskuussa 2020 edellisvuoden tasolla, Luoteis-Venäjällä puuntuotanto laski neljä prosenttia. Tammi-maaliskuun puunvienti laski lähes neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna, suurinta lasku oli Kiinan puunviennissä (-34 %). Koronaepidemian lisäksi puunvientiä rajoittivat Kiinan asettamat tiukentuneet kasvinterveysvaatimukset.

Alkuvuonna sahatavaran tuotannossa oli reilun kymmenen prosentin kasvu. Koko Venäjän tasolla sahatavaran vienti laski kahdeksan prosenttia, Luoteis-Venäjällä vienti pysyi edellisvuoden tasolla.

Vanerin ja lastulevyn tuotanto laski seitsemän prosenttia, kuitulevyn tuotannossa laskua oli vähemmän. Vanerin vienti kuitenkin kasvoi noin 10 prosenttia ja lastulevyn lähes 20 prosenttia.

Sellu- ja paperiteollisuudessa sekä tuotanto- että vientimäärät kasvoivat tammi-maaliskuussa.

Koronapandemia tulee todennäköisesti heijastumaan metsäteollisuuden tuotantomääriin enemmän vasta huhtikuusta alkaen. Venäjän asettamat koronarajoitukset astuivat voimaan 30.3. ja määräystä palkallisesta vapaasta jatkettiin 8.5. saakka. Määräystä ei sovellettu nk. yhteiskunnalle tärkeisiin yrityksiin (sistemoobrazujuschie), joita valtio tukee erityistoimin. Metsäteollisuudesta listalla on 35 yritystä, muun muassa Kontupohjan sellu- ja paperitehdas, Segezha Group, International Paper, Mondi SLPK, Lesozavod 25 -saha, jne. Pk-sektorille on vähemmän tukea tarjolla. Yleisinä tukitoimina on suunniteltu veronmaksun lykkäystä puolella vuodella sekä konkurssien keskeyttämistä. Metsäalan pk-yritysten tukemiseksi Venäjän metsävirasto on ehdottanut muun muassa metsänkäyttömaksujen lykkäämistä, mutta tällä hetkellä lainsäädäntö ei tätä mahdollista.

Koronan vaikutuksista metsäsektoriin, nostoja Venäjän mediasta:

Whatwood: Venäjän metsäsektori ei toistaiseksi ole kuulunut suurimpiin koronaepidemian seurausten kärsijöihin, mutta väestön tulojen ja vähittäiskaupan määrien pieneneminen vaikuttavat myös siihen. Ensimmäisenä vaikutus on tuntunut puulevyteollisuudessa, kun rakennustarvikkeiden ja huonekalujen ostot ovat vähentyneet. Puulevyjen valmistajat supistavat tuotantoaan ja jopa tehtaiden sulkemista voidaan joutua harkitsemaan. Esimerkiksi Sveza on ennakoinut vanerintuotannon vähenevän 20 prosenttia vuonna 2020. Lastulevyn ja MDF/HDF:n valmistus lopetettu ja tuotanto siirretty OSB:hen huonekaluteollisuuden kysynnän pienennyttyä.

Sellu- ja paperiteollisuudessa suurin koronaepidemian vaikutus on graafisten paperien kysynnän entistä voimakkaampi väheneminen kotikaranteenin ja etätyön seurauksena. Pakkauskartonkien kysynnässä ei ole ollut muutosta ja pehmopaperien kysyntä on kasvanut. Sellu- ja paperitehtaiden toiminta on jatkunut ennallaan, eikä määräys koronalomasta koskenut niitä.

Puunkorjuussa epävarmuus lisääntyy ja korjuuyritysten odotukset ovat jokseenkin pessimistisiä. Alkuvuonna tehtaat ostivat puuvarastojaan täyteen, erityisesti kilpailua käytiin kuusikuitupuusta. Huhtikuusta alkaen puunosto tyypillisesti vähenee, kun talvikorjuu päättyy ja kelirikkokausi alkaa. Vastaavasti myös puun hinnat laskevat. Tilanteen ei odoteta paranevan nopeasti, vaikka koronaepidemiaan liittyviä rajoituksia puretaankin.

Segezha Group, Nikolay Ivanov: Kiinan sisäinen sahatavaran kulutus on elpynyt ja sen seurauksena myös tilausmäärät ja hinnat. Sen sijaan jatkojalostukseen ja edelleen vientiin menevän sahatavaran kysyntä ei ole palautunut Kiinassa. Muilla markkina-alueilla tilanne on vaikea. Rakennustuotteissa käytettävien pakkausten, paperin ja vanerin kysyntä on olematon rakentamisen pysähdyttyä. Samanlainen tilanne on auto- ja huonekaluteollisuudessa, jotka ovat vanerin keskeisiä käyttäjiä. Euroopassa näkymät ovat heikkeneviä täysien varastojen vuoksi, joten yritys suuntaa metsätuotteiden vientiä vaihtoehtoisille markkinoille APEC-maihin, Lähi-Itään, Latinalaiseen Amerikkaan, Intiaan ja luonnollisesti ”tervehtyneeseen” Kiinaan. Kasvaneet logistiikkakustannukset aiheuttavat ongelmia venäläisille vientiyrityksille. Konteista on pulaa ja rahdin ruplamääräinen hinta on yli kaksinkertaistunut.

Syktyvkar Tissue Group, Alexander Kagan: Hygieniatuotteiden kysynnän kasvun myötä tuotanto kasvaa vuonna 2020. Ongelmia aiheuttaa dollarin kurssin nousu, jonka seurauksena ulkomailta tuotavien varaosien, sellun, kemikaalien ja muiden materiaalien hinnat ovat kallistuneet huomattavasti. Lisäksi koronavirukselta suojautumiseen liittyvät kustannukset ovat nostaneet tuotteiden omakustannushintaa ja laskeneet kannattavuutta. Heikko rupla voi johtaa tärkeimmän raaka-aineen eli keräyspaperin puutteeseen, kun sen vienti Euroopan markkinoille muuttuu houkuttelevammaksi. Sellu- ja paperiteollisuuden mielestä Venäjän hallituksen tulisi kieltää keräyspaperin vienti kokonaan.

Sveza, Vitaly Demidenko: Taloudellisen aktiivisuuden väheneminen pienentää metsäteollisuustuotteiden ja myös vanerin kysyntää. Kysynnän odotetaan elpyvän kullakin alueella sen mukana, miten rajoituksia poistetaan. Kiinassa ja Etelä-Koreassa puutuotteiden kysyntä jo on palautunut ennalleen, Euroopassa tilanteen toivotaan alkavan parantua touko-kesäkuun vaihteessa. Pohjois-Amerikassa markkinoiden kysyntä on heikentynyt ja tilauksia on siirretty. Myös Venäjän sisäinen kysyntä on pienentynyt rakentamisen vähennyttyä. Yritys on valmistautunut kustannusten optimointiin ja karsimiseen.

Ilim Timber, Svyatoslav Bychkov: Prioriteettina on säilyttää markkinaosuudet kriisin aikana eli ylläpitää vientimääriä ja tasaisia toimituksia Kiinassa ja Euroopassa sijaitseville partnereille. Keskeisimmät koronapandemian vaikutukset ovat kysynnän globaali väheneminen, kuljetusketjujen katkeaminen ja tiukka kilpailu tuottajien kesken.

SevLesPil, Alexandr Konyukhov: Sahatavaran tuotanto vähenee viime vuoteen verrattuna, työvuoroja on jo karsittu. Lämpimän talven seurauksena puunkorjuumäärät romahtivat, eikä kesähakkuilta odoteta paljoa. Jos raaka-aineesta tulee pulaa, tuotantoa leikataan lisää. Irtisanomisia ei kuitenkaan suunnitella. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä puuhuoltoon ja markkinoihin. Kun Kiina sulki rajansa, siirsimme toimitusten painopistettä Arabimaihin ja Eurooppaan. Euroopan markkinat alkoivat kuitenkin sulkeutua ennen kuin Kiinan tilanne palautui. Sisämarkkinoiden kysyntä sahatavaralle on heikkoa.

Cherepovetsles, Valery Pisarev: Sahatavaran tuotanto ei tule vähenemään tänä vuonna, yritys uskoo tuotteensa markkinoihin. Sahan koko tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä käytössä. Tuotantomäärien kasvu edellyttäisi investointeja laitteisiin, johon ei ole mahdollisuutta. Koronapandemia hidastaa kehityssuunnitelmia. Vienti Euroopan markkinoille on vähentynyt puoleen, Egyptissä ja Arabimaissa neuvottelut ovat pysähtyneet etätyön myötä. Lisäksi lämpimän talven aiheuttamat pienentyneet hakkuumäärät vaikuttavat. Puunkorjuun osalta tämä vuosi on metsäteollisuudelle kriittinen, kun puuvarastoja ei ole kenelläkään. Vientimarkkinoilla toimiville yrityksille korkea dollarin ja euron kurssi on suuri etu.

Vologodskie lesopromyshlenniki, Alexandra Aleksina: Euroopan rajojen sulkemisen seurauksena on todennäköistä sahatavaran myynnin painopisteen muuttuminen Kiinan ja Egyptin suuntaan, mikä johtaa ylitarjontaan ja hintojen laskuun.

Sari Karvinen, Luke

Tilastot: Fedstat.ru, stat.customs.ru

Lähteet: Lesnaya Industriya № 4-5.2020, Russian Wood Resources Report No 11 (04-2020), Russian Timber Journal 03-2020, Government.ru,  minpromtorg.gov.ru, base.garant.ru