Venäjän metsäviraston yhteenveto metsälainsäädännön muutoksista vuonna 2019:

Tammikuun alussa astui voimaan pakollinen metsänuudistaminen kaikille hakkuita tekeville tahoille (Federalnyj zakon 19.07.2018 № 212-ФЗ). Jatkossa metsän uudistamisvelvollisuus syntyy infrastruktuurin rakentamiskohteilla, kaivosalueilla sekä öljynetsinnän yhteydessä tehtyjen hakkuiden seurauksena. ”Kompensaatiometsänuudistaminen” (компенсационное лесовосстановление) on tehtävä kyseisellä Venäjän alueella vuoden sisällä hakkuista. Työ on hoidettava ammattilaisten voimin ja hyvälaatuista istutusmateriaalia käyttäen.

Lisäksi lakiuudistuksessa korostetaan paakkutaimien käyttöä metsänuudistamisessa. Suunnitelmien mukaan vuoteen 2024 mennessä vuotuisen istutusmäärän tulisi vastata hakkuiden määrää.

Heinäkuussa 2019 astuu voimaan laki (Federalnyj zakon 27.12.2018 № 538-ФЗ), jolla säädellään suojametsien statusta sekä rajoitetaan avohakkuiden tekemistä niillä. Suojametsissä saa tehdä vain toimenpiteitä, jotka ylläpitävät metsän suojavaikutuksia. Lisäksi suojametsien käyttötarkoitusta ei saa muuttaa. Suojametsiin kuuluvat luonnonsuojelualueiden lisäksi vesistöjen suojavyöhykkeet, luontokohteita suojaava puusto, arvokkaita puulajeja sisältävät metsiköt sekä kaupunkimetsät.

Vuoden alusta voimassa on ollut metsälain muutos, jonka myötä kansalaisilla on oikeus kerätä ilman erillistä lupaa maapuita omaan käyttöön (Federalnyj zakon 18.4.2018 № 77-ФЗ). Tähän saakka maapuiden kerääminen on määritelty metsälain mukaan laittomaksi hakkuuksi. Maapuu käsittää kuivat oksat ja kaatuneet puunrungot.

Lisäksi kesäkuussa voimaan tulevalla lailla (Federalnyj zakon 18.12.2018 N 471-ФЗ) päivitetään vastikkeettoman metsänkäyttöoikeuden sopimusmenettelyä ja täsmennetään metsäalueille rakennettujen tilapäisten rakennusten määrittelyä.

Lähde: Venäjän metsävirasto