Venäjän kansallisrintama (Общероссийский народный фронт) -liikkeen Karjalan osasto on järjestänyt kokouksen, jossa käsiteltiin intensiivisen metsätalouden mahdollisuuksia Karjalassa. Kansallisrintaman aktivistit ja asiantuntijat etsivät yhdessä viranomaisten, yritysten sekä luontojärjestöjen edustajien kanssa ratkaisuja ongelmiin.

Asiantuntijoiden mukaan Karjalassa metsätalouden ongelmana ovat jalostuslaitosten lähellä olevien metsien ylihyödyntäminen, varttuneiden metsien puuttuminen ja lehtipuuston osuuden kasvu. Seurauksena on hakkuumäärien lasku ja edelleen puunjalostuslaitosten raaka-aineen väheneminen. Lisäksi metsäkylien työllisyystilanne huononee ja paine aloittaa koskemattomien metsäalueiden hyödyntäminen kasvaa.

Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriön edustaja näkee, että ongelmien ratkaisuna on intensiiviseen metsätalouteen siirtyminen. Hehtaarikohtaista puuntuotantoa on välttämätöntä kasvattaa jo hyödynnetyillä metsäalueilla, joissa on hyvä infrastruktuuri. Näin voidaan säästää koskemattomia metsiä ja suunniteltuja luonnonsuojelualueita.

Karjala kuuluu Venäjän luonnonvaraministeriö intensiivisen metsätalouden pilottikohteisiin, mutta projektin toteutuksen ongelmana on intensiivisen metsätalouden mahdollistavien normien hidas valmistelu. Karjalan hallituksen ja Venäjän metsätalousviraston välinen sopimus pilotoinnista allekirjoitettiin vuonna 2014. Maaliskuussa 2016 Luonnonvaraministeriöön lähetettiin kolme keskeisintä intensiivisen metsätalouden mahdollistavaa dokumenttia – hakkuu-, metsänuudistamis- ja metsänhoitosäännöt. Tällä hetkellä yhtään näistä ei ole vahvistettu.

Kansallisrintaman paikallistoimiston edustajan mielestä pilottiprojektin kohtalo ei riipu ainoastaan Metsätalousvirastosta, vaan myös Karjalan tasavallan johdosta, koska työ ei edisty ilman rahoitusta. Karjala ei rahoita metsävaratietojen keruuta, joten todellisia metsävaroja ei tiedetä. Myöskään intensiivisen metsätalouden ohjelma ei saa rahoitusta. Kokouksen perusteella valmistellaan ehdotuksia vallanpitäjille, jotta projekti saataisiin käyntiin.

Lähde: Venäjän kansallisrintama

Aikaisemmin aiheesta: 27.02.2015 Venäjän kansallisrintama -liike mukaan laittomien hakkuiden torjuntaan