Venäjän metsätalousvirasto on esitellyt ympäristöneuvoston kokouksessa sekä federaation liittokokouksessa kansallisen metsäohjelman suuntaviivoja. Ensimmäisen luonnoksen on määrä tulla laajempaan jakeluun ja julkiseen keskusteluun 29.3. Keskeisimpinä metsäohjelman tavoitteina ovat kestävän metsätalouden turvaaminen, metsävarojen käytön ja ekologisen potentiaalin kasvattaminen, nykyisten ja tulevien sukupolvien metsiin liittyvien tarpeiden turvaaminen ja johtavan aseman saavuttaminen kansainvälisillä metsätuotteiden markkinoilla.
Metsien hallinto perustuu toimivaltuuksien jakoon ja rajoittamiseen eri tasoille. Optimoinnilla voidaan ohjelmanlaatijoiden mielestä parantaa metsälainsäädännön noudattamista ja tehostaa reagointia metsissä tapahtuviin poikkeustilanteisiin. Luonnokseen on myös erikseen määritelty alueellisen metsähallinnon metsänhoitajan (lesnitšij) tehtävät – hän on tärkein vastuutaho metsien suojelussa.
Metsien käyttöön liittyvässä osiossa sosiaaliset ja ekologiset tekijät on asetettu etusijalle. Metsiä tulee säästää, samalla kun metsänkäytön tarpeet tyydytetään. Metsien jako suoja-, käyttö- ja reservimetsiin säilytetään ja sitä kehitetään. Metsien käyttö perustuu edelleen vuokraukseen ja tulee olemaan maksullista. Metsien suojeluun liittyen muodostetaan kaikille alueille yhteinen metsäpalojen torjuntajärjestelmä. Erityistä huomiota kiinnitetään metsiin liittyvien rikkomusten ennaltaehkäisyyn.
Metsäsektorin kehityksen prioriteeteiksi asetetaan metsänvuokraajien tehokkaampi valvonta, pk-yritystoiminnan kehittäminen ja avohakkuista luopuminen.
Lähde: Greenpress uutinen 1, uutinen 2