Venäjän uudessa metsä­talouden kehit­tämis­ohjelmassa on määritelty tavoitteet, tehtävät ja pää­suunnat metsien käytölle, tuhojen torjun­nalle, suojelulle ja uudistami­selle. Erona aiempiin kehittämis­ohjel­miin on se, että kaikki metsätalouden toimet ja rahoitus pyritään toteuttamaan tämän ohjelman puitteissa.