Venäjän hallituksen kokousmateriaaleissa on julkaistu lakiehdotus, jolla tehtäisiin muutoksia tullilain pykäliin 69 ja 119 antaen hallitukselle oikeuden mm. määritellä ne raja-asemat, joiden kautta puuta viedään maasta.

Tiedotteessa todetaan, että vientitullauksen ja tullivalvonnan analysoinnin perusteella pidetään välttämättömänä rajoittaa vientipaikkoja tiettyjen tuotteiden osalta, jotta viennin tullivalvonta saadaan hoidettua asianmukaisesti.

Tulliviranomaisten edelleen ratkaistavana kysymyksenä on vietävän puutavaran tullivalvonta.

Sellaisilla alueilla, joilla kuormaus- ja tullauspaikat sijaitsevat kaukana toisistaan tai kuormauspaikat ovat hajallaan ja niitä on paljon, tulliviranomaisten ei ole mahdollista valvoa vietävän puun tullausta tehokkaasti, varsinkin kun kuormauspaikat eivät useinkaan sovellu tullauksen tekemiseen. Todellisuudessa valvonta tapahtuu Venäjän rajalla olevilla tulliasemilla, joista monet toimivat jo nyt mahdollisuuksien ylärajoilla ja joiden mahdollisuudet tarkastaa Venäjän tullialueelta poistuvia puutavara-autoja ovat rajalliset. Sama koskee vientipuutavaran laadunvalvontaa väärien tullinimikkeiden käytön poissulkemiseksi. Raja-asemat eivät ole teknisesti tarpeeksi varustettuja ao. tuoteryhmän asianmukaisen valvonnan hoitamista varten.

Tullivalvonnan sekä vientipuun ja -puutavaran laatutarkastuksen määräysten toteuttamiseksi on määriteltävä ne raja-asemat, joiden kautta puuta ja puutavaraa saa Venäjältä viedä.

Tullilain pykälän 69 mukaisesti Venäjän hallituksella on oikeus määritellä vain ne Venäjän raja-asemat, joiden kautta eri tuotteita tuodaan Venäjän tullialueelle. Ongelman ratkaisuksi ehdotetaan, että tullilain pykälää 119 muutetaan ja Venäjän hallitukselle annetaan oikeus määritellä myös ne valtion rajalla olevat raja-asemat, joiden kautta eri tuotteita viedään Venäjän tullialueelta.

Lähde: Venäjän hallituksen tiedote