Venäjän duumassa käsiteltiin uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Puheenvuoroissa todettiin mm. seuraavaa:

Duuman puheenjohtaja Boris Gryzlovin mukaan tulisi kehittää kotimaista teknologiaa bioenergiatuotannon, mm. etanolin tuotannon aloittamiseksi. Bioenergian kehittämisestä puhuttaessa erityisen kiinnostavaksi nousee metsän osuus. Polttopuun lisäksi puusta saadaan nykyaikaisilla menetelmillä myös muita tuotteita, mm. etanolia ja pellettejä. Gryzlov totesikin, että metsien hyödyntäminen Venäjällä on edelleen melkoisen tehotonta. Puun vienti on vähentynyt neljänneksellä viime vuonna eli hallituksen toimet tuottavat tulosta. Puutulleja yritettiin jälleen kerran laskea talouskriisin vastaisen ohjelman valmisteluvaiheessa. Pääministeri Putinin kanssa tuolloin käydyissä keskusteluissa päädyttiin pitämään tullit entisellään kaikissa olosuhteissa. Gryzlovin mielestä omaa jalostusta tulisi kehittää ja kieltää puunvienti kokonaan. Näin saataisiin myös lisää raaka-ainetta eli teollisuuden jätepuuta bioenergiaksi.

Jopa alkeellisimmallakin hakkeen ja puutähteen käytöllä kylien lämmityskeskuksissa voidaan saavuttaa kaksinkertainen hyöty raskaaseen polttoöljyyn verrattuna. Etanolin ja pelletin tuotannon lisäksi biokaasua ja muitakin biotuotteita tulisi saada käyttöön. Venäjän metsäsektorin kehitysstrategiassa vuoteen 2020 asti tutkimus- ja kehitystyöhön pelkästään valtionbudjetista on laskettu myönnettävän 12 miljardia ruplaa (275 milj.€), mikä tekee miljardi ruplaa (23 milj.€) vuotta kohti.

Duuman luonnonvara-, luonnonkäyttö- ja ekologiakomitean puheenjohtaja Natalja Komarova puolestaan totesi, että nyt Venäjällä uusiutuvilla varoilla tuotetaan vajaa prosentti kaikesta sähköntuotannosta. Vuoteen 2010 mennessä osuuden pitäisi olla 1,5 %, 2015 mennessä 2,5 % ja 2020 mennessä 4,5 %. Tavoitteena on saavuttaa viisi kertaa suurempi määrä kuin nykyään.

Viime vuosina bioenergian kehittäminen on hidastunut, koska biopolttoaineiden tuotanto maatalouden raaka-aineista on johtanut elintarvikkeiden hintojen nousuun kautta maailman. Komarovan mukaan metsäteollisuudesta voi tulla luotettavin ja tehokkain raaka-ainelähde bioenergian tuotantoon.

Lainsäätäjät ovat valmistelemassa toiseen käsittelyyn aiheeseen liittyviä lakiluonnoksia, joissa esitellään millä tavoin ympäristöystävällisiä teknologioita kehittäviä ja käyttäviä yrityksiä voidaan kannustaa vero-, tariffi- ja budjettipolitiikan keinoin. Mm. uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen käytettäville lainoille voidaan myöntää korkotukea. Yhtenä tukitoimena Komarova toi esille mahdollisuuden saada verohelpotuksia tai ympäristöhaittamaksujen alennuksia, jos yritys investoi laitteisiin, joilla voidaan hyödyntää puunjalostusjätteitä joko raaka-aineena tai tehdä niistä valmiita tuotteita.

Lähde: Venäjän duuman internetsivut, Boris Gryzlovin esitelmä, Natalia Komarovan esitelmä