Uuden metsälain valmistelusta huolimatta Venäjällä jatketaan edelleen muutosten tekemistä voimassa olevaan metsälakiin. 18. tammikuuta Venäjän duuma käsitteli täysistunnossaan jälleen uutta lakiehdotusta, jolla tehtäisiin muutoksia federaation metsä- ja maalakeihin. Muutokset koskevat metsänvuokrausta muuhun kuin metsätalouskäyttöön.

Yksi lakiehdotuksen tekijöistä, Vladimir Asejev, kertoo, että lakialoite sai alkunsa kaivannaisia ja muita maaperän rikkauksia hyödyntävien suuryritysten lukuisista yhteydenotoosta. Yhteydenotoissa toivottiin laissa säädettyä mahdollisuutta saada metsävarantoon kuuluvia ei-metsämaita väliaikaiseen käyttöön tarkoituksiin, jotka eivät liity metsätalouden harjoittamiseen, ja edelleen metsänvuokrasopimusten tekoa vastaaviin tarkoituksiin. Kyseeseen tulevat koekaivaukset, geologiset tutkimukset, malmin etsintä ja louhinta sekä erilaiset rakennustyöt, viestintäyhteyksien vetäminen, sähkölinjojen, linkkien ja viemäriverkostojen rakentaminen ja käyttö.

Aloitteentekijöiden mielestä on ehdottoman tärkeää, että mainitut seikat tulevat huomioiduiksi, koska ne ovat jääneet nykyisen lainsäädännön ulkopuolelle. Nykyinen metsälaki antaa mahdollisuuden solmia vuokrasopimuksen ainoastaan metsänkäyttöön liittyviin toimintoihin, mikä aiheuttaa ongelmia rekisteröitäessä metsäpalstan käyttöoikeuksia tapauksissa, joissa käyttö ei liity metsätalouden harjoittamiseen.

Luonnonvarakomitean varapuheenjohtaja Damir Shadajevin mukaan laki laajentaisi niin vuokraustarkoitusta kuin vuokrausehtojakin. Samalla metsälakiin tulisi uusi täydentävä pykälä metsävarannon ei-metsämaiden luvallisesta käytöstä tarkoituksiin, jotka eivät liity metsätalouden ja metsänkäytön harjoittamiseen. Nykyisen lain tulkinnanvaraisuus ilmaisusta ”tarkoitukset, jotka eivät liity metsätalouden harjoittamiseen” jäisi pois, jolloin mm. luvaton rakentaminen olisi helpommin hallittavissa.

Lähteet:

Tietokanta asozd.duma.gov.ru, Artikkeli Duuman kotisivuilta