Riikka Linnakoski väitteli 29.4. aiheenaan puukauppaan liittyvät tuholaisriskit. Väitöstiedotteen mukaan tämänhetkinen tuntemuksemme kansainvälisen puutavarakaupan mukana kulkeutuvista metsätuhoja aiheuttavista hyönteisistä ja taudinaiheuttajista sekä niihin liittyvistä riskeistä on vielä hyvin puutteellinen. Linnakosken väitöstutkimuksen perusteella Fennoskandiassa ja muun muassa Venäjän Karjalassa luontaisesti esiintyvät kaarnakuoriaiset kuljettavat mukanaan aikaisemmin tiedettyä runsaslukuisampaa sienilajistoa. Tutkimuksessa käytetyt DNA-menetelmät lisäävät merkittävästi sienten lajiston tuntemusta. Tieteelle aikaisemmin tuntemattomia sienilajeja löytyi useita.
Puutavaran kansainvälinen kauppa lisää metsähyönteisten ja taudinaiheuttajien leviämisriskiä niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Tuontipuun mukana tiedetään kulkeutuvan lukuisia hyönteis- ja sienilajeja, mutta tarkemmat tieteelliset tutkimukset aiheesta ovat vähäisiä. Esimerkiksi Venäjältä tuontipuun mukana rajan yli Suomeen kulkeutuvista lajeista tai niiden kyvystä aiheuttaa tauteja ei ole olemassa riittävästi tietoa. Puutavaran mukana kulkeutuvien sekä ilmastonmuutoksen myötä uusille elinalueille leviävien tulokashyönteislajien ja niiden mukanaan kuljettamien sienten aiheuttamat kasvitaudit ovat yksi tulevaisuuden uhkista, joihin tulee varautua.
Linnakosken tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa kaarnakuoriaisten kuljettamasta sienilajistosta Fennoskandiassa. Tutkimuksessa selvitettiin kuusella, männyllä ja koivuilla esiintyvien 13:n eri kaarnakuoriaislajin seuralaissienilajistoa itäisessä Suomessa, Venäjän Karjalassa sekä Etelä-Norjassa. Kaikkien tutkittujen kaarnakuoriaislajien havaittiin kuljettavan mukanaan useita sienilajeja. Useita sinistäjäsienilajeja havaittiin ensimmäistä kertaa Suomesta, Venäjältä tai Norjasta. Tieteelle aikaisemmin tuntemattomia sienilajeja löytyi odotettua paljon suurempi lukumäärä. Kahdeksan sinistäjäsientä nimettiin tieteelle uusiksi lajeiksi tutkimuksen aikana. Tieteelle uusia lajeja havaittiin kaksi koivulla ja kuusi havupuilla elävistä kaarnakuoriaisista. Lisäksi tutkimus paljasti uusia hyönteisten ja sienten välisiä vuorovaikutussuhteita. Maantieteellisesti suhteellisen suppealta alueelta löytynyt suuri lajimäärä viittaa siihen, että Fennoskandian alueella esiintyy aikaisemmin tunnettua runsaslukuisampi sinistäjäsienilajisto. Tutkimuksen tulokset korostavat sitä, että tämänhetkinen tuntemuksemme kansainvälisen puutavaran mukana kulkeutuvista taudinaiheuttajista ja niihin liittyvistä riskeistä on vielä hyvin puutteellinen. Tutkimuksessa löytyneet sienilajit saattaisivat osoittautua merkittäviksi taudinaiheuttajiksi levitessään kansainvälisen puukaupan mukana luontaisen levinneisyysalueensa ulkopuolelle.