Metsälehti Rossijskie Lesnye Vesti arvioi artikkelissaan tammikuun 2012 lopussa voimaan astuneiden hakkuusääntöjen tuomia muutoksia:
Uudet ohjeet eivät ole vallankumouksellisia, mutta niissä on useita periaatteellisia uudistuksia. Käyttöön otetaan säännös, jonka mukaan leimikot on tarkastettava hakkuiden jälkeen. Alueellisen metsähallinnon metsänhoitajat voivat nyt tarkastaa, vastaako hakattu määrä sopimuksessa asetettua määrää sekä valvoa myös metsien uudistamista. Tarkastuksessa sallitaan satelliittikuvien, etäseurantatietojen sekä valtiollisen metsien inventointitietojen käyttö.
Vaikka uudet säännökset lisäävät metsänvuokraajien vastuuta toiminnastaan metsässä, ne eivät silti rajoita yritysten oikeuksia. Mahdollista on esimerkiksi siirtää vuotuinen hakkuukiintiö seuraaville kausille. Tämä tarkoittaa sitä, että jos metsänkäyttäjälle ei ole markkinasuhdanteiden vuoksi suotuisaa hakata koko hakkuusuunnitetta vuoden kuluessa, hän voi jakaa kyseisen määrän oman harkintansa mukaan kolmelle vuodelle.
Yksi tärkeä uudistus liittyy mahdollisuuteen säästää luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät puut. Toisin sanoen vanhaakaan puuta ei tarvitse kaataa, jos siinä pesii lintuja tai sen läheisyydessä asuu eläimiä.
Uudet säännöt koostuvat 66 kohdasta. Asiantuntijoiden mukaan ohjeet ovat vanhoja edistyksellisemmät ja ajan hengen mukaiset.
Rosleshozin metsien käytön ja uudistamisen osaston päällikkö Aleksandr Marijev kommentoi hakkuusääntöjä seuraavasti:
Tavoitteenamme on korjata edellisen version epäkohdat ja muokata säännöt vastaamaan metsälainsäädäntöä, kansainvälisiä standardeja ja puunkorjuulle asetettuja vaatimuksia.
Suurimmat muutokset liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämisvaatimuksiin. Puunkorjuussa yleistynyt nykyaikainen tavaralajimenetelmä on mahdollistanut tärkeiden biotooppien säästämisen hakkuun aikana; näin on mahdollista säilyttää luonnon monimuotoisuus, kuten vanhat puut tai lintujen tai muiden eläinten pesäpuut. Tällaiset kohteet on kuitenkin kirjattava metsänhoitoalueen (puistometsän) metsätalouden ohjesääntöön.
Uudet säännöt mahdollistavat myös toteutuneen puunkorjuumäärän poikkeamisen vuotuisesta hakkuusuunnitteesta vuokratuilla metsäpalstoilla. Metsänvuokraaja, joka ei ole kolmen vuoden kuluessa hakannut sallittua puumäärää, voi siirtää hakkuumahdollisuuksia neljännelle vuodelle sillä ehdolla, että metsäpalstalle asetettu kokonaishakkuusuunnite ei ylity. Hakkuusuunnitteesta on sallittua poiketa, jos hakkuilla torjutaan metsäpalojen seurauksia. Valmisteilla on esityksiä, jotka laajentaisivat kyseisen säännön koskemaan myös myrskyjen ja tuholaisten seurausten torjumista.
Puunkorjuussa on nyt sallittua jättää korkeita kantoja, jotka oli aikaisemmin pakko poistaa. Kyseessä on hyvä sääntö, sillä kantojen korkeus riippuu korjuuteknologiasta ja lumipeitteen korkeudesta. Entisten sääntöjen vaatimuksia oli joskus käytännössä mahdotonta täyttää.
Hakkuun organisointia ja hakkuutyötä koskevat vaatimukset -osioon on tehty yksittäisiä muutoksia, joilla nyt sallitaan aikaisemmin kielletyt puiden hakkuut juontourien ja kuormauspisteiden yms. teon yhteydessä sekä vaarallisia puita poistettaessa. Kyseinen asetus on erityisen tärkeä Kauko-Idälle, jossa on voimassa koreansembrojen kaatokielto. Tässä osiossa on muutettu jonkin verran voimassa olevia määräyksiä juontourien ja lastausalueiden sallitusta pinta-alasta suhteessa hakkuualueen kokoon. Tämä seikka liittyy monitoimikoneiden (harvestereiden) käyttöönottoon puunkorjuussa.