Kauan odotetut uudet metsänhoitosäännöt on vahvistettu Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriön päätöksellä. Sääntöihin on sisällytetty erilliset intensiivisen metsätalouden normit kolmelle metsävyöhykkeelle Komin tasavallan sekä Arkangelin, Vologdan, Irkutskin, Kirovin ja Leningradin alueilla. Intensiivisen metsätalouden normit perustuvat vuosikausien valmisteluun, ja kullekin vyöhykkeelle on muun muassa perustettu tuhat maastokoealaa. Tavoitteena on mahdollistaa optimaalisen puulajirakenteen muodostaminen, kiertoajan lyhentäminen ja puuston laadun parantaminen.

Venäjällä vallitsevan käytännön mukaisesti metsänhoitotoimet tehdään usein huonosti tai laiminlyödään kokonaan, minkä seurauksena puusto on muuttunut lehtipuuvaltaiseksi ja huonolaatuiseksi, toteaa Venäjän WWF. Keskeisimpänä syynä metsänhoidon huonoon tasoon on pidetty vanhentuneita normeja, ja uusien sääntöjen odotetaan tuovan parannusta tilanteeseen. Uudet metsänhoitonormit poistavat keinotekoiset esteet intensiiviseen metsätalouteen siirtymiselle pilottivyöhykkeillä. Yrityksillä on nyt mahdollisuus tehostaa puuntuotantoa, jos ne sitä haluavat ja siihen pystyvät.

Tulevaisuudessa pilottivyöhykkeiden kokemusten odotetaan siirtyvän kaikille Venäjän alueille. Intensiivisen metsätalouden normeja ollaan valmistelemassa parhaillaan myös Karjalan alueen metsävyöhykkeille Segezha Groupin ja Karjalan metsäntutkimuslaitoksen yhteistyönä.

Muita kuin pilottivyöhykkeitä koskeva osa metsänhoitosäännöistä on venäläisten asiantuntijoiden mielestä aikaisempia sääntöjä huonompi ja sisällöltään sekava. Hakkuutyyppeihin on muun muassa palautettu kertaalleen poistetut nuorennus- ja kunnostushakkuut, joilla on negatiivinen vaikutus puustoon. Normit säätelevät edelleen yksityiskohtaisesti metsänhoidon eri vaiheita ja toimenpiteitä, eikä sen tuloksia. Pilottivyöhykkeiden ulkopuoleisilla alueilla metsänhoidon tason ei odoteta parantuvan nykyisestään, jos intensiivisen metsätalouden periaatteita ei monisteta niille.

Intensiivisen metsätalouden normeissa harvennustarve määritellään puuston ikään ja pohjapinta-alaan perustuvilla harvennusmalleilla, lopputulosta kontrolloidaan läpimitan ja runkoluvun perusteella. Taimikonhoidon osalta on määritelty ylä- ja alarajat runkoluvulle. Muille metsävyöhykkeille säännöissä on edelleen perusteena puuston suhteellinen tiheys.

Lähteet: Metsänhoitosäännöt ”Правилa ухода за лесами” 22.11.2017 № 626, Luonnonvara- ja ympäristöministeriö, Venäjän WWF, Lesonline.ru, Segezha Group

Aiheeseen liittyen: