Uudet hakkuusäännöt astuivat voimaan Venäjällä 10.1.2017. Säännöissä annetaan tarkkoja määräyksiä muun muassa hakkuutavasta, puuston arvioinnista ennen hakkuuta ja leimikoiden rajauksesta.

Avohakkuut keskeisin hakkuutapa

Avohakkuiden ohella säännöissä määritellään useita erilaisia valinta- ja asteittaisia hakkuutapoja, joissa puustosta poistetaan osa tai hakkuut toteutetaan useammassa vaiheessa. Valintahakkuille on määritelty hakkuun voimakkuus, joka vaihtelee 10–70 prosentin välillä. Alikasvosta on säästettävä kaikissa hakkuutavoissa. Hakkuualueille on annettu pinta-alaa ja sijoittelua koskevia rajoituksia eri metsävyöhykkeille. Esimerkiksi Karjalan tasavallassa avohakkuualan maksimikoko on talousmetsissä 50 hehtaaria.

Käytännössä pääosa Venäjällä korjatusta puusta tulee avohakkuista, niiden osuus on yli 80 prosenttia tilavuudesta. Valinta- ja asteittaisia hakkuita tehdään pääasiassa suojametsissä, joissa avohakkuille on asetettu rajoituksia.

Uusien sääntöjen yksityiskohtia

Venäjän metsälehti Rossijskie lesnyje vesti uutisoi hakkuusääntöjen keskeisimpiä muutoksia seuraavasti:

  • Uusissa säännöissä on lievennetty vaatimuksia hakkuualan rajaukseen käytettäville kulmapaaluille. Jatkossa määritellyt mitat täyttävä pysyvä paalu tarvitaan vain yhteen kulmaan ja muut kulmat voidaan merkitä esimerkiksi puihin kiinnitettävillä merkkinauhoilla.
  • Hakattavan alueen puuston arvioinnissa tilavuuden mittaustarkkuus on tyydyttävä, jos mittausvirhe on hakkuualan tasolla enintään +/- 10 prosenttia ja yksittäisen puulajin tasolla 12 prosenttia.
  • Hakkuun ulkopuolelle jätettäviin alueisiin on lisätty yli 0,1 hehtaarin kokoiset luonnon monimuotoisuuden kohteet.
  • Hakkuusääntöjä on täydennetty asteittaisilla kaistalehakkuilla, joita voidaan käyttää kun alikasvosta tai alempaa puujaksoa ei ole riittävästi tai sen kasvu on taantunutta.
  • Vahvistettu hakkuualan leimikkosuunnitelman (tehnologitšeskaja karta) muoto, vaatimukset hakkuutöiden suorittamiselle ja hakkuualan tarkastukselle.
  • Hakkuualan tarkastuksen aikarajaa on jatkettu aikaisemmasta kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen.
  • Hakkuusääntöihin on lisätty erillinen luku puolustusvoimien mailla, taajamissa sekä luonnonsuojelualueilla sijaitsevien metsien hakkuista.

Luontojärjestöjen kritiikkiä

Luontojärjestöt ovat kritisoineet erityisesti sembramännyn hakkuita koskevien sääntöjen lievennyksiä. Sembramänty on tärkeä ravintokasvi Siperiassa ja uusien sääntöjen mukaan teollisia päätehakkuita saa tehdä, jos puustossa on alle 44 prosenttia sembramäntyä. Aikaisemmin rajana oli 25 prosenttia.

Hakkuusääntöjen päivitys on aloitettu heti niiden voimaantulon jälkeen. Kommentoitavana on muutos, jolla parannetaan metsäekosysteemien kestävyyttä ja monimuotoisuutta muun muassa sembramännyn osalta.

Uudet metsänhoitosäännöt tulossa

Hakkuusäännöt ovat toinen intensiivisen metsätalouden konseptin mukainen metsänkäyttöä säätelevä normi, ensimmäisenä julkaistiin metsänuudistamissäännöt. Kolmas keskeinen asiakirja eli metsänhoitosäännöt ovat parhaillaan valmistelussa. Niissä määritellään muun muassa kasvatushakkuiden harvennusvoimakkuudet, joita on kritisoitu liian alhaisiksi intensiivisen metsätalouden näkökulmasta.

Kasvatushakkuita tehdään Venäjällä vähän, niiden osuus hakkuista on noin viisi prosenttia tilavuudesta. Suomessa kasvatushakkuista tulee 40 prosenttia korjatusta puumäärästä.

Intensiiviseen metsätalouteen liittyen Venäjällä on herännyt keskustelua metsien uudistamisiän alentamisesta. Uudistamisikää ei määritellä hakkuusäännöissä, vaan sitä koskee erillinen määräys, johon ei toistaiseksi ole tehty muutoksia.

Sari Karvinen, tutkija, Luke

Lähteitä: Rossijskije lesnyje vesti uutinen 1 & uutinen 2, Forestforum.ru, Kommersant

Hakkuusäännöt ”Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанные в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации

Hakkuutyötä, leimikkokarttaa ja hakkuualan tarkastusta koskeva määräys ”Виды лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения

Aiheeseen liittyen: 9.12.2016 Uudet metsänuudistamissäännöt hyväksytty Venäjällä