Expert Severo-Zapad –talouslehdessä julkaistu artikkeli käsittelee Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden tilannetta. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava:
Venäjän sellu- ja paperiteollisuus on hitaasti toipumassa talouslamasta. Lesprom Network -yhtiön vuosikatsauksen mukaan ala on viime vuonna onnistunut puolittamaan vuonna 2009 tapahtuneen tuotannon laskun. Valkaisemattoman sellun tuotanto kasvoi viime vuonna 9 %, paperin 17 ja paperisäkkien 12 %. Samaan aikaan sanomalehtipaperin tuotanto kuitenkin laski 2 % ja kartongin 13 %. Pakkauskartongin tuotannossa laskua oli 41 %.
Sellu- ja paperiteollisuuden tilanne Venäjällä näyttää melko hyvältä verrattuna maailman tilanteeseen. Talouslaman jälkeinen hintakehitys on ollut nouseva ja kysyntä on kasvanut. Paluusta entiseen ei kuitenkaan voida puhua, sillä kahdessa vuodessa sellun ja paperin maailmanmarkkinat ovat oleellisesti muuttuneet. Nyt suhdannemuutoksiin on reagoitava heti ja tavaravirtojen suuntaa on muutettava nopeasti. Lisäksi kustannusten nousu heikentää venäläisten tuottajien aiempaa etulyöntiasemaa.
Kiina vastaa sellun kysynnän kasvusta
Vuosina 2008–2009 valkaisemattoman sellun ja pakkauskartongin kysyntä Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla laski 15–20 %. Luoteis-Venäjän federaatiopiirin yritykset menettivät huomattavan osan perinteisistä markkina-alueistaan, koska suuri osa niiden tuotannosta menee vientiin. Valkaisemattoman sellun tuotannosta viennin osuus on noin 85 %. Muista tuotteista vientiin menee 25–50 %.
Kiinan osuus sellun kysynnän kasvusta on viime vuosina ollut jopa 70 %. Luoteis-Venäjän sellu- ja paperitehtaat ovat osanneet hyödyntää muuttuneen tilanteen. Esimerkiksi Ilim Zapad on siirtynyt Kiinan-kaupassaan spot-toimituksista jatkuviin toimituksiin ja on moninkertaistanut kartongin viennin Kiinaan. Arkangelin sellu- ja paperitehdas on vahvistanut asemiaan Kaakkois-Aasian ja Etelä-Amerikan maissa. Talouslaman jälkeen hinnat Euroopan markkinoilla ovat saavuttaneet Kiinan markkinoiden tason ja lyhyemmän kuljetusmatkan ansiosta vienti perinteisille markkina-alueille on jälleen kannattavaa. Kysyntä Euroopassa palautuu kuitenkin hitaasti ja epätasaisesti. Viime vuonna venäläisen sellun vienti Puolaan kasvoi 7 %, Suomeen 21, Saksaan 51 ja Sveitsiin 160 %. Sen sijaan kartongin ja paperin vienti laski. Niiden toimitukset Isoon-Britanniaan pienenivät 6 %, Saksaan 21 ja Suomeen 35 %.
Erityisen hidasta on ollut sanomalehtipaperin perinteisten markkinoiden palautuminen. Kaksi viidestä venäläisestä sanomalehtipaperin tuottajasta sijaitsee Luoteis-Venäjän federaatiopiirissä ja toimittaa paperia Euroopan kutistuville markkinoille. Viime vuonna Venäjällä tuotetun sanomalehtipaperin vienti Saksaan laski 23 %, Suomeen 32 ja Ranskaan 39 %.
Kasvua haetaan kotimarkkinoilta
Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden menestys on vahvasti sidoksissa maailmanmarkkinoiden tilanteeseen, sillä 20–80 % venäläisten sellu- ja paperitehtaiden tuotannosta menee vientiin. Toisaalta Venäjän viennin osuus maailmanmarkkinoista on vain 3–5 %, joten se ei vaikuta olennaisesti tarjontaan ja kysyntään. Kasvunvaraa on kotimarkkinoilla, sillä Venäjällä paperin ja kartongin kulutus henkeä kohti on 53,8 kg, kun se esimerkiksi Yhdysvalloissa on 347 kg ja Suomessa 432 kg. Kasvua ei kuitenkaan ole odotettavissa muutamaan vuoteen, sillä tilastojen mukaan kulutuksen kasvu on suoraan verrannollinen bruttokansantuotteeseen.
Venäläiset tuottajat ovat jonkin verran onnistuneet kasvattamaan kotimaan kaupan osuutta ja valtaamaan kotimarkkinoita ulkomaisilta yhtiöiltä. Tuonnin korvaaminen on onnistunut kuitenkin vain osittain. Venäjälle tuodaan taas Euroopasta esimerkiksi testlaineria ja kierrätettyä aallotuspaperia. Paperista, kartongista ja niistä valmistetuista tuotteista yli puolet tuodaan jälleen ulkomailta.
Kilpailukyvyn heikkeneminen huolestuttaa
Venäläisten yritysten heikkoutena pidetään keskittymistä perinteisille tuotannon aloille. Esimerkiksi Ilim on aloittanut valkaisemattoman havusellun tuotannon ja suunnittelee lehtisellun tuotannon aloittamista. Investlesprom pyrkii Jääkarhuksi nimetyn projektin avulla yhdeksi johtavista valkaistun sellun tuottajista Venäjällä. Yritys suunnittelee aloittavansa ensimmäisenä Venäjällä päällystetyn paperin valmistuksen Kaman paperi- ja sellutehtaassa. Tehtaan on määrä kattaa neljännes maan kulutuksesta ja korvata päällystetyn paperin tuontia.
Venäläiset yritykset ovat huolissaan kotimaisen tuotannon kilpailukyvystä, sillä sähkön hinta on viime vuosina noussut rajusti. Venäjän rautateiden uudelleenjärjestely on nostanut kuljetushintoja ja vaunujen käytöstä perittäviä maksuja. Lisäksi vaunukalustosta on pula. Venäjä on menettänyt aiemman kilpailuetunsa entisissä Neuvostoliiton maissa. Myös työvoiman, energian ja raaka-aineen hintaetu on lähes menetetty. Konsulttiyritys Abercaden tekemässä tutkimuksessa todetaan, että tuotantotekniikkaa ei ole uusittu 15 vuoteen ja vain 10 prosenttia laitteista vastaa nykyvaatimuksia. Tutkimuksen mukaan noin 80 % vuokeittokattiloista on ollut käytössä yli 25 vuotta, puolet eräkeittokattiloista on yli 45 vuotta vanhoja ja 40 % paperi- ja kartonkikoneista on ollut käytössä yli 20 vuotta.