Holdingyhtiöiden perustaminen metsäsektorille antaa mahdollisuuden nopeuttaa uusien teknologioiden ja laitteiden käyttöönottoa, kirjoittaa Sverdlovskin alueen teollisuus-, energia- ja tiedeministeriö.

Sverdlovskin alue kuuluu 2 miljardin kuution puuvaroillaan Venäjän 10 suurimman metsäseudun joukkoon. Useat yhtiöt ovat reilusti lisänneet puunjalostuslaitostensa tuotantoa ja päässeet siten 1990-luvun alun tasolle, ja jokunen pidemmällekin.

Myönteinen kehitys liittyy metsäteollisuusyhtiöiden teknologisten uudistusohjelmien toteuttamiseen. Ohjelmat turvaavat metsävarojen rationaalisen käytön, puunjatkojalostuksen sekä tuotteiden energiankäytön alentamisen. Useat metsäyhtiöt ovat tehneet mittavia laitehankintoja, joilla saadaan laskettua tuotantokustannuksia.

Vuonna 2002 metsäteollisuusyhtiöiden toiminnan koordinoimiseksi ja kehittämisen tueksi hyväksyttiin alueellinen investointiohjelma vuosille 2002 – 2005. Ohjelman toteuttamiseksi aluehallitus on myöntänyt budjettivaroja yritysten omien sijoitusten tueksi. Vuoteen 2004 mennessä investointeja on tehty yli 210 milj. ruplan arvosta.

Sijoitusten myötä Sverdlovskin alueelle on luotu ja kunnostettu puunjalostuslaitoksia. Raakapuun vientimäärät ovat vähentyneet puunjalostustoiminnan lisäännyttyä. Nykyään raakapuuta viedään vain 6 % vientimääristä, vanerin, puutuotteiden, paperin ja kartongin osuus on lähes 40 %, minkä seurauksena metsäyhtiöiden tulos on kasvanut ollen viime vuonna 174,5 milj. ruplaa.

Uuden teknologian käyttöön siirtymistä on edesauttanut myös yhteistyö Sverdlovskin koneenrakennusteollisuuden yritysten kanssa, joilta alueen metsäyritykset ovat hankkineet metsäteollisuudessa käytettäviä koneita ja laitteita.

Sverdlovskin alueen teollisuus-, energia- ja tiedeministeriön asiantuntijat toteavat, että jatkossa metsäsektorin tehokas kehittäminen edelleen liittyy holdingyhtiöiden perustamiseen. Niiden kautta saavutetaan tehokkaammat mahdollisuudet houkutella pääomasijoituksia metsäsektorille, nostaa tuotantomääriä sekä lisätä metsäteollisuusyritysten tuottavuutta. Perustettavien holdingyhtiöiden puitteissa on tarkoitus luoda tavoitteellisen metsänkäytön malli, joka perustuu pitkäaikaisiin metsänvuokrasopimuksiin ja tehokkaaseen tuotantoon unohtamatta pienten metsäyritysten kehittämistä.

Lähde: Sverdlovskin alueen teollisuus-, energia- ja tiedeministeriö