Rossijskije lesnyje vesti -lehden haastattelussa Venäjän metsätalousviraston (Rosleshoz) edustajat tekevät yhteenvedon vuodesta 2012 ja valaisevat tämän vuoden tavoitteita:
Nikolaj Krotov, varajohtaja
Vuonna 2012 metsätalousvirastossa kiinnitettiin erityisesti huomiota metsien uudistamiseen. Metsänuudistamismäärät ovat vakiintuneet viimeisten viiden vuoden aikana 810 000 – 860 000 hehtaarin tasolle. Metsänvuokralaisten tekemien uudistamistöiden määrä on yli kaksinkertaistunut.
Geneettisesti parannettuja metsäpuiden taimia tuottavia keskuksia on rakennettu jo kuudelle alueella ja työtä jatketaan. Taimituotannon lisäksi keskukset huolehtivat metsänjalostuksesta.
Metsänuudistamistöiden toteuttamisen sekä käytettävän siemen- ja taimimateriaalin laatukontrollia parannetaan. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään suojametsien perustamiseen erityisesti vähäpuustoisilla alueilla.
Andrej Gribennikov, metsien vartioinnin ja suojelun osaston päällikkö
Viime vuosi oli vaikea useille maille, ei pelkästään Venäjälle. Myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa oli laajoja metsäpaloja ja tilastojen valossa voidaan sanoa, että venäläinen metsien suojelujärjestelmä ei häviä vertailussa muille.
Rosleshoz valmistautui viime metsäpalokauteen hyvin. Alueet saivat ajoissa palontorjuntaan tarkoitetun rahoituksen, jonka suuruus oli 4,5 mrd. ruplaa (113 milj. €). Lisäksi tarkistettiin kaikkien alueiden valmiudet suoriutua palontorjuntatyöstä. Toisen vuosipuoliskon aikana hallitus myönsi jatkorahoitusta metsäpalojen torjuntaan liittyviin konehankintoihin. Kahden vuoden aikana alueille on ostettu 5 000 konetta. Lisäksi Rosleshoz osallistui palojen sammuttamiseen liittyvään päätöksentekoon ja erityisesti lentojoukkojen ohjaukseen ja siirtoon.
Tulevana metsäpalokautena Rosleshoz jatkaa metsäpalojen sammutuksen sekä joukkojen ja koneiden sijoittelun suunnittelua ja ohjaamista. Myös uusien koneiden ja laitteistojen hankintaa jatketaan. Rosleshoz valvoo, että alueet tekevät ajoissa kattavat suunnitelmat metsäpalojen sammuttamiseksi ja myös toteuttavat ne.
Aleksandr Marijev, metsänkäytön ja metsänuudistamisen osaston päällikkö
Rosleshoz kiinnittää erityistä huomiota prioriteetti-investointien toteuttamiseen. Tällä hetkellä listalla on 118 hanketta, joiden rahamäärä on yhteensä 424 mrd. ruplaa (11 mrd. €) ja hakkuuoikeus 80 milj. m³. Tukimekanismi on toimiva ja tuo joka vuosi hyviä tuloksia. Prioriteettihankkeiden puitteissa on otettu käyttöön 24 uutta tuotantolaitosta investointien ollessa 70 mrd. ruplaa (1,8 mrd. €).
Vuonna 2012 toteutettiin viisi hanketta, joiden investointimäärä oli 44 mrd. ruplaa (1 mrd. €), hakkuuoikeus 10 milj. m³ ja uusien työpaikkojen määrä 1500. Mukana on esimerkiksi Ilim Groupin Arkangelin ja Irkutskin tuotantolaitokset, Trans-Sibirskaja lesnaja kompanija (Irkutskin alue), Novojenisejskij LHK (Krasnojarskin alue) ja International Paper (Leningradin alue).
Seuraavan viiden vuoden aikana suunnitellaan uuden tuotannon käynnistämistä 47 prioriteettihankkeessa. Investointien toteutuessa myös puunkorjuumäärät kasvavat. Kun vuonna 2011 prioriteettihankkeisiin liittyen korjattiin puuta 18 milj. m³, niin vuonna 2014 luku oli jo 24 milj. m³.
Vuoden 2012 puunkorjuumäärä yltää 200 miljoonaan kuutiometriin, kasvua edellisvuoteen on 3 milj. m³. Hakkuusuunnitteen käyttöaste oli 30 %. Lähivuosina metsäsektorin osuutta bruttokansantuotteesta pyritään kasvattamaan, tavoitteena on 3-5 %. Investointien odotetaan viisinkertaistuvan.
Ivan Sovetnikov, oikeusosaston päällikkö
Vuonna 2012 Rosleshoz valmisteli erityisesti metsäpalojen sammuttamiseen ja toiminnan lisensointiin liittyviä normeja. Lisäksi määriteltiin periaatteet ja laadittiin säädös infrastruktuurin rakentamisesta suojelu-, käyttö- ja reservimetsissä. Määräyksiä annettiin useista metsätalouden osa-alueista, kuten metsäpuiden siementuotannosta, valtion metsärekisteristä ja metsien valvonnasta.
Alueilla säädettyjen lakien sisältöjä tarkistettiin tavoitteena poistaa ristiriidat federatiivisen lainsäädännön kanssa. Metsänkäyttöön liittyvissä kysymyksissä valtion etua puolustettiin sadoissa oikeustapauksissa. Hyvää työtahtia on määrä jatkaa myös tänä vuonna.