Metsätalousviraston johtaja Valeri Roschupkin kävi läpi metsäsektorin tämän ja viime vuoden saavutuksia Pietarin kansainvälisessä metsäfoorumissa viime viikolla pitämässään esitelmässä:

VUOSI 2005

  • Ennakkotietojen mukaan Venäjän federaation metsätulot kasvavat yli 10 % vuonna 2005;
  • Metsänvuokrauksesta on tullut metsänkäytön päämuoto. Vuokra-alueiden ala on kasvanut huomattavasti verrattuna vuoteen 2004: pinta-ala kasvoi 90 milj. hehtaariin hakattavan puumäärän ollessa 129 milj. kuutiota;
  • Myös metsien huutokauppajärjestelmä jatkaa kehitystään. Samalla puutavaran huutokauppahinta on lähestynyt taloudellisesti järkevää tasoa;
  • Metsänuudistamisen pinta-ala oli 670 000 hehtaaria, josta kolmannes uudistettiin kylvämällä tai istuttamalla. Määrä täyttää tälle vuodelle astetun uudistamistavoitteen ja ylittää tehtyjen päätehakkuiden pinta-alan. Kuitenkin, jos lasketaan yhteen avohakkuut, metsäpalojen ja hyönteisten tuhoamat metsät sekä laittomasti hakatut alueet, Venäjällä uudistetaan vain 66,5 % metsistä.

VUOSI 2004

  • Puuta korjattiin kaikkiaan 180 milj. m³, josta 160 milj. m³ Luonnonvaraministeriön alaisista metsistä;
  • Teoreettinen hakkuusuunnite kasvoi 559 milj. m³:iin, taloudellisesti saavutettavissa olevissa metsissä hakkuusuunnite ylitti 300 milj. m³ rajan;
  • Metsäteollisuustuotanto kasvoi 4,5 %, tavaroiden ja palveluiden kokonaistuotanto kohosi yli 10 mrd dollariin;
  • Metsäteollisuustuotteiden vienti oli 5,4 mrd dollaria vuonna 2004, suurinta kasvu on ollut vanerin, pyöreän puutavaran ja sahatavaran osalta;
  • Puunjalostusteollisuudessa kasvuvauhti on kiihtynyt, kun taas sellu- ja paperiteollisuuden kasvu hidastui. Puunjalostuksen kasvu selittyy alan kiinnostavuudella investoijille ja uusien tuotantoyksiköiden käyttöönotolla.
  • Puunkorjuuyrityksistä 52 % on tappiollisia ja vuoden 2005 alkupuoliskolla 12 lespromhozia ajautui konkurssiin. Syinä ovat laitteiston huono kunto, infrastruktuurin heikkous ja saavutettavissa olevien metsäalueiden ylihakkuut.

Lähteenä Metsätalousviraston lehdistöpalvelun tiedotteet:
Tiedote 1
Tiedote 2
Tiedote 3