Puutavaran tuontiin ulkomailta liittyy riski vaarallisten taudinaiheuttajien kulkeutumisesta tuontierien mukana vastaanottajamaahan. Havupuun mukana kulkeutuvista tuholaisista mäntyankeroisen aiheuttamaan uhkaan on pyritty varautumaan lainsäädännöllä ja maahan tuotavan puutavaran tarkastuksilla. Vuodesta 2005 alkaen kaikella Suomeen tuotavalla havupuulla on täytynyt olla kasvinterveystodistus ja osa maahan tuotavasta havupuusta on myös tarkastettu.
Kasvinterveystodistuksia ja niihin liittyviä tarkastuksia pidettiin uhkana metsäteollisuuden toiminnalle lisääntyvän byrokratian, kustannusten kasvun ja toiminnan hidastumisen muodossa. Pelko osoittautui kuitenkin ennenaikaiseksi, ja merkittävämmän uhan metsäteollisuuden puun tuonnille aiheuttivat Venäjän asteittain korottamat pyöreän puun vientitullit, joiden käyttöönoton myötä puun tuonti kääntyi laskuun.
Vuosien 2005–2009 aikana tuonnin tavaralajirakenne on muuttunut raakapuusta jatkojalosteiden ja sivutuotteiden suuntaan. Tuontimäärien väheneminen on näkynyt myös toimijoiden määrän pienenemisenä. Venäjällä erityisesti pk-yritykset ovat joutuneet vaikeuksiin, ja Suomessa metsäteollisuuden suuryritykset ovat sopeuttaneet toimintojaan. Puunhankinta-alue on siirtynyt Suomen ja Venäjän rajan lähialueille. Tilapäisiin rajanylityspaikkoihin on kohdistunut paineita toimintojen lopettamiselle. Kasvinterveystarkastukset ovat kohdistuneet toteutuneen tuonnin mukaisesti eikä mäntyankeroista ole venäläisestä tuontipuusta vuoteen 2009 mennessä löytynyt.