Venäjän metsätalousviraston toteuttamissa tarkastuksissa on havaittu puutteita metsänkäytön ja metsänhoidon laadussa 30 prosentissa tarkastetuista kohteista.

Metsänhoitotöiden osalta tarkastettiin muun muassa metsänuudistamisen, taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden laatua vuonna 2016, ja puutteita havaittiin 35 prosentissa tapauksista koko Venäjän tasolla. Luoteis-Venäjällä puutteita oli 25 prosentilla. Metsänkäytön eli uudistuskypsien metsien avo- ja valintahakkuiden sekä tonttien ja linjojen hakkuiden tarkastuksissa puutteita löydettiin 42 prosentissa kohteita Venäjällä. Luoteis-Venäjällä vastaava luku oli 40 prosenttia.

Yli puolessa tapauksista (58 %) toteutettujen toimenpiteiden tunnusluvut eivät vastanneet normeissa määriteltyjä. Muita syitä olivat raportoitujen pinta-alojen poikkeaminen todellisista (14 %), puutteelliset rajaukset ja merkinnät (11 %), toimenpiteen laiminlyönti kokonaan (11 %) sekä puuttuvat raportit (6 %).

Vuonna 2016 tarkastuksia tehtiin 44 Venäjän alueella 91 metsäpiirissä (lesnitšestvo) yhteensä 6685.

Lähde: Rosleshoz