Venäjän metsätalousvirasto, sertifiointijärjestö FSC ja Venäjän kansallinen metsäsertifiointineuvosto ovat aloittaneet yhteistyön metsänkäyttöä ja puutavaran kuljetusta kuvaavan tietojärjestelmän luomiseksi. Tietojärjestelmä saattaa tulla osaksi tämän vuoden aikana valmisteltavaa kansallista toimintaohjelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä laittomia hakkuita ja laitonta puutavarakauppaa.

Suunnitelma sisältää kuusi vaihetta, ensimmäisessä valitaan pilottikohde, jolle muodostetaan puunkorjuuta ja -kuljetusta koskevien tietojen tietokanta. Toisessa vaiheessa seurataan raakapuun liikkeitä toimitusketjussa ja kolmannessa laaditaan valvontakonsepti. Tämän jälkeen konseptia testataan valitussa suuressa metsäteollisuusyrityksessä ja viimeistellään eri viranomaisten vaatimuksia vastaavaksi.

Metsätalousviraston johtaja Roštšupkinin arvioi, että yhteistyö metsätalousviraston, FSC:n ja kansallisen metsäsertifiointineuvoston välillä lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä ja parantaa ekologista vastuullisuutta.

FSC:n Venäjän toimiston johtaja Andrei Ptitšnikovin mukaan myös sertifioitujen tuotteiden markkinat kärsivät puutavaran laittomista hakkuista. Ongelmana ovat sertifikaattien väärinkäyttötapaukset, joissa markkinoilla sertifioituina myytävien tuotteiden tilavuus on ollut ristiriitainen todellisiin sertifiointimääriin verrattuna. Ptitšnikovin mielestä tehokas tarkkailukeino olisi metsänkäyttäjän sertifiointitietojen vertailu puutavaran toimitusketjun sertifiointitietojen kanssa.

Metsätalousviraston arvion mukaan laittomasti hakatun puutavaran tilavuus on 10 – 15 % hakkuiden kokonaistilavuudesta, noin 19 milj. m³. Suunnitelman toteutuksen on määrä vähentää laittomasti hakatun puutavaran välitystä 20 – 30 % ensimmäisten kahden vuoden kuluessa, lisätä hakkuukypsien metsien arvioinnin tarkkuutta ja laajentaa sertifioitua metsäaluetta 15 milj. hehtaariin. Hankkeen tarkoituksena on myös tehostaa laittomien hakkuiden kartoitusta ja lisätä näin 2 mrd:n ruplan tulot vuotuiseen metsäbudjettiin.

Lähde: Luonnonvaraministeriö