Sveza Group suunnittelee Vologdan alueella investointia sellutehtaaseen, jonka kapasiteetti on 1,25 miljoonaa tonnia sellua. Jos investointi toteutuu, kuitupuun kysyntä kasvaa Luoteis-Venäjällä viidellä miljoonalla kuutiometrillä, josta 80 prosenttia on koivua. Ruplan kurssimuutokset ovat hidastaneet aikataulua ja investointipäätöstä odotetaan vuoden 2018 lopussa.

Puunvienti sujuu

Suuret toimijat pitävät Itämeren puumarkkinoita yhtenä hankinta-alueena, ja Luoteis-Venäjän puulle olisi kysyntää myös vientiin. Venäjän puunviennin pelisäännöt ovat muuttuneet ennustettaviksi WTO-jäsenyyden myötä, ja haasteita esiintyy lähinnä tullaukseen liittyen.

Tällä hetkellä näköpiirissä oleva muutoksen aiheuttaja on koivutukin vientikielto, joka tehtiin lainsäädännöllä mahdolliseksi vuoden 2017 alkupuolella. Venäläisten asiantuntijoiden mielestä vientikiellon toteutuminen on epätodennäköistä.

Puuntuotannon tehostaminen vaatii aikaa ja rahaa

Laskennallisesti Luoteis-Venäjällä puuta riittää, mutta käytännössä hankintamäärien kasvattaminen ei ole ongelmatonta.

Venäjällä metsänkäyttäjän kannalta ongelmat alkavat metsävaratiedosta, joka on epäluotettavaa ja näin ollen vapaista metsäalueista on hyvin vaikea saada tietoa. Seuraavana haasteena on monimutkainen metsänvuokrausprosessi, joka vaatii aikaa ja rahaa, eikä välttämättä johda odotettuun lopputulokseen. Harvan metsätieverkoston vuoksi puunhankintaa on vaikeaa tehostaa, ja metsäteiden rakentaminen edellyttää yritykseltä lisäinvestointeja tilanteessa, jossa varmuutta metsänvuokrasopimuksen jatkosta ei ole.

Puunkorjuu- ja metsäpalvelujen markkinat ovat useimmilla alueilla kehittymättömät, eikä osaavaa työvoimaa ole saatavilla kaikkiin metsätalouden töihin. Lainsäädäntö ja työvoiman osaaminen vaikeuttavat metsätalouden tehostamista skandinaavisen mallin mukaisesti. Puuntuotannon lisääminen ja laadun parantaminen edellyttävät paljon aikaa sekä mittavia investointeja metsätalouteen.

Korkeat kuljetuskustannukset tekevät puusta kalliin venäläisille tehtaille

Puun kysynnän kasvu aiheuttaa hintojen nousua erityisesti alueilla, joissa on paljon puunjalostuskapasiteettia tai joilta puun vienti ulkomaille on kustannustehokasta. Puun hinta on noussut ennätyslukemiin keväällä 2017, kuitupuulla jopa 30 prosenttia. Esimerkiksi kuusikuitupuu maksoi rautateitse toimitettuna tehtaalle 38 euroa kuutiolta Keski-Venäjällä eli lähellä Suomen hintatasoa*).

Kuljetuskustannukset ovat suurin yksittäinen erä puun tehdashinnassa. Kuljetuksen osuus on yli puolet hinnasta, puunkorjuun noin kolmannes. Suuri osa puusta liikkuu rautateitse, ja kustannuksia nostavat vaunujen puute ja kuljetusten hitaus. Kaluston saatavuus nostaa myös autokuljetusten hintaa, kun hakkuut keskittyvät tiettyihin kuukausiin huonon tieverkoston vuoksi.

Sari Karvinen, Luke

Katsaus perustuu Luken järjestämän seminaarin “Roundwood prices in the Baltic Sea Region – now and tomorrow” ja työpajan “Workshop of the Baltic-Nordic Forest Statistics Group” esityksiin. Esityksiä on ladattavissa täällä.

*) 2016 kuusikuitupuun hankintahinta 30,04 + kaukokuljetus 7,76 €/m³, stat.luke.fi, Metsäteho