Hallituksen asetuksen numero 419 mukaisesti prioriteetti-investointien tulee olla metsätalousvirasto Rosleshozin hyväksymiä. Investointien toteuttamisen seurantaa varten Rosleshoz on antanut uuden määräyksen (numero 174) näkökohdista, joihin prioriteetti-investoijan on kiinnitettävä erityishuomiota investointien toteutuksessa. Määräyksen avulla Rosleshoz pyrkii muodostamaan objektiivisemmat olosuhteet prioriteetti-investoijien valinnalle sekä kasvattamaan investoijien sosiaalista ja ekologista vastuuta. Määräyksen numero 174 mukaan prioriteetti-investoijan statusta hakevan yrityksen on toimitettava Rosleshozille selvitykset, joista käy ilmi seuraavia asioita:

-Investoijan aikomukset käyttää metsäpalstaa monitavoitteisen, rationaalisen ja kestävän metsien käytön periaatteiden mukaisesti, huomioiden metsänsuojelu ja metsäpalontorjunnan näkökohdat, sekä metsänuudistukselliset ja metsänhoidolliset toimenpiteet

-Suojeluun, palontorjuntaan ja uudistamiseen käytettävä tekniikka

-Yleistiedot vuosittaisista korjuumääristä ja puunjalostuksen tuotantomääristä sekä teknologiasta

-Metsäinfrastruktuurin kehittämissuunnitelmat (metsäteiden rakennus jne.)

-Tiedot metsäpalstoista (sijainti, rajat, koko)

-Perustelut anottujen metsäpalstojen soveltuvuudelle suunniteltuun tuotantoon

-Tarkat suunnitelmat korjatun puun käytöstä teknisessä prosessissa

-Subjektin metsäviranomaisten lausunto käytettävissä olevista vuokrapalstoista

-Suunnitelma energiaresurssien käytön tehostamisesta

-Bioenergian ja harvennusjätteiden sekä alempiarvoisen puutavaran käyttö biopolttoaineen tai energian tuotantoon

-Alueellisten suunnitelmien ja subjektien metsäsuunnitelmien huomioiminen projektin toteutuksessa

-Investoijan valmiudet vapaaehtoisen metsäsertifioinnin käyttöön

-Projektin paikallinen työllistämisvaikutus ja mahdolliset vaikutukset PK-yritystoiminnan kehittymiseen

-Suunnitelma metsänsuojelun, metsäpalontorjunnan ja uudistamisen kustannuksista

-Projektin kirjanpito ja käytetyn puutavaran laillisuus

-Omien ja /tai lainavarojen käyttö suhteessa ilmoitettuihin investointikustannuksiin

-Todistus investoijan velattomuudesta ja tappiottomuudesta viimeisen kolmen vuoden ajalta, todistus konkurssi- ja yrityssaneeraus-uhattomuudesta

Lähde: Rosleshozin määräys numero 174 (4.5.2010)