Presidentti Putin antoi vuonna 2013 listan määräyksiä metsäsektorin toiminnan tehostamiseksi. Yhteensä määräyksiä oli 26, joista 17 Luonnonvaraministeriön toteutusvastuulla. Tähän mennessä näistä on toteutettu 14.

Keskeisin osa määräyksistä koski metsänkäytön tehostamista, ja määräysten toimeenpanoa varten on tehty muutoksia lainsäädäntöön. Velvollisuutensa hyvin hoitaneille metsänvuokralaisille on annettu oikeus jatkaa vuokrasopimusta ilman huutokauppaa ja metsänvuokrasopimuksen sisältö on muutettu määrämuotoiseksi. Lisäksi on tehty mahdolliseksi muuttaa huutokaupassa saatujen metsänvuokrasopimusten sisältöjä jälkikäteen tietyissä tapauksissa.

Pk-yrityksille tehtiin mahdolliseksi puunkorjuu lyhytaikaisen metsänkäyttöoikeuden perusteella, ja leimikon myyntisopimuksia on huutokaupattu vuoden 2016 alusta alkaen. Lisäksi on laadittu lakiluonnos, jolla lisätään kilpailutus metsänvuokrauksen mekanismiksi nykyisen huutokaupan ohella. Kilpailutuksessa metsänvuokraoikeuden myöntämisen kriteereinä tulevat olemaan puunjalostuskapasiteetti ja jalostusaste.

Metsätuhojen kansalaisvalvontaa

Suojametsien käyttöä koskeviin sääntöihin on valmisteltu muutoksia. Tällä hetkellä luonnosvaiheessa oleva laki kieltäisi puunkorjuun tietyissä suojametsissä, kuten siementenkeruumetsiköissä. Muissa suojametsissä optimoitaisiin käyttömuotoja.

Metsien terveydentilan edistämiseksi aluetason viranomaisille myönnettiin oikeus tilata valtionlaitoksilta metsänhoitotöitä ilman kilpailutusta vuokrauksen ulkopuolisissa metsissä. Näin on saatu nopeutettua huomattavasti metsänterveyttä parantavien töiden toteutusta tuhoalueilla. Lisäksi on luotu mekanismi, jolla kansalaiset voivat ilmoittaa viranomaisille metsänterveyshakkuiden tarpeesta. Alueviranomaiset myös velvoitettiin julkaisemaan metsien tilan seurantaraportit virallisilla sivuillaan.

Metsien inventoinnin ongelmana rahoituksen puute

Metsäsuunnitteluun liittyvien määräysten toteuttaminen on vielä kontrolloitavana. Jotta metsänkäyttäjät saisivat luotettavaa metsävaratietoa, olisi vuosittain tehtävä 30 miljoonaa hehtaaria metsien inventointia. Metsäsuunnittelu on siirretty alueiden vastuulle, jotka eivät kuitenkaan pysty rahoittamaan töitä riittävästi. Kehitteillä on kaukokartoitukseen perustuvia menetelmiä, joilla metsävaratiedon keruun ja metsäsuunnittelun kustannuksia pyritään pienentämään.

Lisäksi on tehty työtä metsäpalokartoituksen luotettavuuden parantamiseksi. Kaukokartoitusmenetelmiä pyritään hyödyntämään yhä enemmän metsätuhojen ja laittomien hakkuiden havainnoinnissa sekä metsänuudistamistöiden laadun valvonnassa.

Metsäsektorin strategia 2030 työn alla

Intensiivisen metsätalouden konseptin toteuttaminen jatkuu yhteistyössä Venäjän alueiden kanssa. Samalla valmistellaan ehdotuksia metsäalan prioriteetti-investointimekanismin päivittämiseksi. Tarkoituksena on muun muassa yhtenäistää valintakriteereitä ja parantaa toteutuksen seurantaa. Myös metsänkäyttömaksujen perintää halutaan tehostaa.

Metsänvuokralaisten toteuttaman metsänuudistamisen laadun kontrollointiin ollaan kehittämässä satelliittikuviin perustuvaa menetelmää. Muutoksia seuraamalla voidaan arvioida istutusmääriä, ja lisäksi valvoa taimikon varhaishoidon toteuttamista.

Metsäalan tärkeintä dokumenttia eli metsäsektorin kehittämisstrategiaa 2030 ollaan laatimassa.

Lähde: Metsätalousvirasto

Aikaisemmin aiheesta: