Lokakuussa WWF:n Pihkovan mallimetsän asiantuntijat saivat päätökseen kenttätyöt, joiden tuloksia käytetään kestävän metsätalouden ja tehokkaan metsänhoidon kehittämiseen, tiedottaa WWF.

Hankkeen tieteellinen johtaja Boris Romanjuk kertoi, että tavoitteena on laatia luonnonsuojelun suunnitteluohjeet. Tässä yhteydessä hän painotti, että Venäjän Euroopan puoleisen osan eteläisen taigan alueilta (Pihkovan alueen Gdovin piiristä, Leningradin alueen Tihvinän ja Baskitogorin piireistä sekä Karjalasta) kerättiin nyt uutta informaatiota.

Saadut tiedot eroavat oleellisesti aikaisemmista niin maisemaa kuin ilmastoakin koskevilta osin. Esille nousi uusia indikaattorilajeja sekä yhteyksiä kasvillisuuden ja elinympäristöolojen välillä, sekä kasvillisuusryhmiä. Uusi tieto antaa asiantuntijoille mahdollisuuden laatia ehdotus luonnonsuojelun suunnittelunormistosta. Samalla asiantuntijat keräsivät Pihkovan alueelta kenttätietoa metsänuudistamisen ja ei-kaupallisten hakkuiden normistojen laatimiseksi. Ohjeet laaditaan vuoden 2007 alussa.

Tämän kauden kenttätyöt täydentävät pystypuun laadunarviointijärjestelmän tietokantaa. Kestävän ja tehokkaan metsänkäytön talouslukujen kirjaamisjärjestelmä laaditaan vuoden 2007 keväällä. Boris Romanjukin mukaan hankkeen asiantuntijat ovat 6 vuoden aikana tutkineet puuston tunnuslukuja, joiden avulla on kuvailtu yli 4000 mallipuuta ja 500 koealaa.

Uusi pystypuun laadunarviointijärjestelmä on tärkeä työväline puutavaralajimenetelmää käyttävän puunkorjuuyrityksen suunnittelussa. Järjestelmän avulla pystytään mm. laskemaan vuokrametsän maksujen suuruus konkreettisesti. Kenttätyöstä saatua uutta tietoa hyödyntämällä on mahdollista laatia myös kaukokartoitusjärjestelmä suurten metsäalojen inventointia varten.

Lähde: Venäjän WWF