WWF:n Pihkovan mallimetsähankkeen tukijat, Saksan WWF, ruotsalainen SIDA ja metsäyhtiö Stora Enso, ovat päättäneet käynnistää hankkeen toisen vaiheen, tiedottaa Venäjän WWF.

Hankkeen osanottajien voimavarat suunnataan tehokkaan metsänkäyttömallin viemiseksi neljälle alueelle: Pihkovan, Leningradin, Arkangelin ja Vologdan alueille. Kokemuksen levittämiseksi luodaan erityinen järjestelmä, johon kuuluu mm. suurten alueiden ohjeistaminen.
Hankkeen toteuttamisessa Pihkovan alue on erityisasemassa. Toisen vaiheen aikana on tarkoitus luoda Pihkovan aluetta varten alueelliset ohjeet, jotka mahdollistavat alueen siirtymisen tehokkaan ja kestävän metsätalouden käyttöön.

Hankkeesta saatua kokemusta levitetään Luoteis-Venäjällä toimiville metsäyhtiöille mm. seminaarien ja oppimateriaalien muodossa. Seminaareissa opetetaan maiseman- ja ympäristönsuunnittelua, uusien metsätalousnormien soveltamista, geoinformaatiotekniikkaan perustuvaa leimikonsuunnittelua sekä vapaaehtoiseen metsäsertifiointiin liittyviä asioita.

Lisäksi Pihkovan mallimetsähankkeen kokemuksia pyritään liittämään Maailman Pankin metsähankkeen ja Venäläis-ruotsalaisen metsäyhteistyöohjelman piiriin.

Toisessa vaiheessa kiinnitetään huomioita myös kestävän metsätalouden mallin jatkokehittämiseen laatimalla metodeja mm. pystypuuston laadun arviointiin ja harvennusmetsien laadun seurantaan sekä metsäinventointiin kaukokartoitusmenetelmiä käyttäen.

Lähde: Venäjän WWF