8-10.6 järjestettiin Joensuun seudulla suomalais-venäläisen bioenergiatyöryhmän tapaaminen, jonka puitteissa tutustuttiin itäsuomalaiseen bioenergiaosaamiseen ja vaihdettiin kokemuksia bioenergian tuotannosta, hankinnasta ja käytöstä sekä alan kehitys- ja tutkimushankkeista Suomessa ja Venäjällä. Bioenergia-alan yhteistyö on yksi suomalais-venäläisen kestävän metsätalouden työryhmän painoaloista. Yhteistyön puitteissa pyritään verkottamaan erityisesti metsäbiomassan ja metsäteollisuuden sivutuotteiden energiakäytön asiantuntijoita, tavoitteena konkreettiset yhteistyö hankkeet. Työryhmän koordinaatiosta vastaa Suomen puolella Maa- ja metsätalousministeriö ja Venäjän puolella Metsätalousvirasto.

Bioenergia-tapaamisen ohjelmaan kuului yritysvierailujen ohella miniseminaari, jonka teemana oli puubiomassan käyttö lämmön ja sähkön tuotantoon. Seminaarin venäläispuheenvuoroista vastasivat Moskovan Valtionyliopiston Yuri Semenov ja Pietarin metsäntutkimuslaitoksen Vladimir Kholodkov. Suomalaisasiantuntijoina kuultiin Antti Asikaista (Metla), Jouni Hämäläistä (VTT) ja Anssi Kokkosta (PKAMK).

Vladimir Kholodkovin mukaan mielenkiinto bioenergian tuotantoa kohtaan on Venäjällä nopeassa kasvussa, erityisesti puupellettien tuotanto on viime vuosina ollut voimakkaassa kasvussa. Vain muutama vuosi sitten koko maassa oli vain yksi pellettitehdas, kun niitä nykyään on noin sata, ja vuotuinen kasvuvauhti on 10-15 tehdasta vuodessa. Uusia pellettitehdashankkeita on Kholodkovin mukaan yksinomaan Luoteis-Venäjän alueella tälläkin hetkellä useita, merkittävimpänä Viipuriin rakennettava, maailman suurimmaksi pelletintuottajaksi ennakoitu tehdas, jonka vuotuinen kapasiteetti on noin kolminkertainen koko Suomen nykyiseen tuotantoon verrattuna, ja vastaa yksinään Venäjän nykyistä pellettituotantoa (miljoona tonnia vuodessa). Luoteis-Venäjän osuus Venäjän pellettituotannosta on nykyisellään noin viidennes, mutta tulee alueellisten kehitysohjelmien ja uusien tehtaiden myötä nousemaan lähivuosina. Tästä huolimatta Venäjän valtavasta potentiaalista puubiomassan energiakäyttöön hyödynnetään nykyisellään vain hyvin pieni osa.

Huolimatta tuotannon nopeasta kasvusta, Venäjän sisäiset pellettimarkkinat ovat vasta kehittymässä ja tuotannosta 90 % menee vientiin. Suomen rajan läheisyydessä toimivat suuret puunkorjuuyritykset tuottavat pieniä määriä haketta pääosin Suomeen vietäväksi, mutta kotimaisen kysynnän puute hidastaa toiminnan kehittymistä, kertoo Kholodkov.

Bioenergia-alan kehityksen voimakkaimpana jarruna on Venäjällä ollut se, että valtion tukitoimet ja alan lainsäädäntö ovat vasta kehittymässä, eikä voimassaoleva energiastrategia pysty vastaamaan bioenergiantuotannon kehityksen tuomiin haasteisiin. Yuri Semenovin mukaan bioenergia-alan kehityksen kannalta tärkeässä asemassa on riippumattomien yrittäjien löytäminen kunnalliseen sähkön- ja lämmöntuotantoon. Hän uskoo, että tekniset edellytykset alan kehitykselle ovat olemassa, sillä kotimainen teollisuus on valmis vastaamaan bioenergiantuotannon teknisiin haasteisiin lyhyelläkin varoitusajalla. Alan koulutuksessa, ja sen myötä myös työvoiman osaamisessa, on kuitenkin vielä paljon kehittämistä.

Bioenergiaseminaarin esitykset pdf-muodossa

Energy wood supply chains in Finland: technology, supply costs and business model

Puupolttoaineiden mahdollisuudet energian tuotannossa Luoteis-Venäjällä (käännös)

 Technologies for bioenergy production for district heat and power

Opportunities for wood energy entrepreneurship

Possibilities of wood energy use in Russia