Metsäalan ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi Venäjällä on alkanut keskustelu erityisten koulutuskriteerien laatimisesta alalle. Tätä keskustelua taustoittaa alan venäläinen ammattilehti ”Lesnaja Industrija” (suom. Metsäteollisuus) 06/2019. Koulutuksen laatutasoa nostava kriteeristö astuisi voimaan viiden vuoden kuluttua.

Ehdotusta kommentoivat venäläislehden haastattelemat metsäteollisuuden vaikutusvaltaiset asiantuntijat. Arkangelin sellu- ja paperitehtaan yhteiskuntasuhdejohtaja Natalia Pinjagina odottaa saavansa tietoonsa, ketkä tulevat määrittelemään laatuvaatimukset alan koulutukselle. Lisäksi häntä kiinnostaa, miten yksityistä liiketoimintayritystä valvotaan laadittujen kriteerien noudattamisessa. Kolmas näkökulma on, että miten koulutuksen ammattistandardia noudatetaan oppilaitoksissa siten, että sieltä valmistuvat asiantuntijat vastaavat liike-elämän tarpeita. Tässä suhteessa oppilaitosten tulee jatkuvasti päivittää opinto-ohjelmiensa sisältöä.

Moskovan teknillisen yliopiston puunjalostuksen laitoksen dosentti Nikolai Skuratov pitää hyvänä, että laadittaisiin standardi opetuksen laadun takaamiseksi etenkin, kun opetuksen rahoituksen varmuus on heikentynyt. Opetushenkilöstölle on osoitettu uusia velvollisuuksia, mutta heidän vahvuuteen suunnitellaan jatkuvasti supistuksia. Nykyinen järjestelmä suuntautuu tutkintojen määrän lisäämiseen laadun kärsiessä. Arvosanaa antava opettaja on paineen edessä, minkä tasoisen arvosanan antaisi ja mitkä ovat opiskelijan todelliset taidot.

Ilim Timberin viestintäjäjohtaja Vsjatoslav Bychkov näkee, että koulutuksen laatukriteerien käyttöönotto olisi hyvä tapa kehittää ammatillisen koulutuksen järjestelmää. Tärkeää on kuitenkin, että asiasta tehdään lainsäädännöllinen aloite.

Venäjän paperiteollisuuden edunvalvontajärjestön RAO Bumpromin hallituksen puheenjohtaja Juri Lahtikov kertoo, että ammatillisen koulutuksen laadusta on jo puhuttu kauan ja sen eteen tehdään suunnitelmallisesti töitä. Asiaa varten on perustettu kansallinen työryhmä, jotka toimivat erikseen sellu- ja paperiteollisuuden, huonekaluteollisuuden ja puunjalostusteollisuuden puitteissa. Tässä työssä on valmisteltu 29 ammatillisen koulutuksen laatukriteeriä, joka sisältää sellu- ja paperiteollisuuden lisäksi muutamia laatuehtoja puunkorjuuseen liittyville eri ammateille. Metsätalouden työntekijöitä koskien vastaava työ on menossa. Olemme valmiita tässä työssä yhteistyöhön alan järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa, jotta metsissä ja tuotantolaitoksissa työskentelisi hyvin koulutettuja asiantuntijoita. Tällä työllä on yhteys globaaliin biotalouden kehittämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kontupohjan metsäteollisuusyhtiön pääjohtaja Vladimir Lugovski pitää työvoimakysymystä vakavana ongelmana. Ihmisten elämäntapoihin kuuluu työskennellä kaupungeissa eikä metsissä, joten työvoiman saanti muodostuu rajoitetuksi. Sen vuoksi tehty aloite on strategisesti oikeansuuntainen. Nykyisin monet puunkorjuun ammatit ovat muutoksessa. Vaikka meidän yhtiössämme työskentelee maailmanmestariluokan metsureita, se on kuitenkin väistyvä ammattinimike, kun heidän työnsä korvaavat hakkuukoneet j

Alkuperäinen teksti Lesnaja Industrija –lehden verkkosivuilla 14.6.2019:
Что нужно для повышения качества профессионального образования?