Venäjän teollisuus- ja energiaministeriö Minpromenergo on julkaissut arvion metsäteollisuuden kehityksestä vuonna 2006. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava:

Arvion mukaan vuoden 2006 hakkuusuunnitteesta (576 milj. m³) käytettiin 23,4 %.

Minpromenergon tietojen mukaan metsäteollisuuden tuotanto vuonna 2006 kasvoi 2 %, kun se edellisvuonna kasvoi 4,2 %. Ainespuuta tuotettiin 93,5 milj. m³ eli 4,8 % vähemmän kuin 2005 ja sahatavaraa 21,3 milj. m³ eli 3,3 % vähemmän.

Vuonna 2006 tuotettiin pitkälle jalostettuja metsäteollisuuden tuotteita seuraavasti:

Ulkomaalaisia investointeja Venäjän metsäteollisuuteen tehtiin vuonna 2006 suunnilleen saman verran kuin vuonna 2005 eli 30 %. Yhteensä metsäsektorin sijoitusten määrä oli viime vuonna 41,7 miljardia ruplaa vuoden 2005 vastaavan määrän ollessa 39,6 miljardia ruplaa.

Vuonna 2006 metsäalalla otettiin käyttöön venäläisen ja ulkomaalaisen pääoman turvin toteutettuja kohteita, joista tärkeimmät ovat:

  • Shujan lastulevytehdas Ivanovskin alueelle: tuotantomäärä 250 000 m³/v, rakentaja itävaltalainen Egger
  • Metsä-Botnian saha Leningradin alueelle Podporozhen piiriin: tuotantokapasiteetti 200 000 m³ sahatavaraa vuodessa
  • Stora-Enson toisen aaltopahvilinjan valmistuminen Arzamasiin Nizhegorodskin alueelle: tuotantomäärä 75 milj. m²/v
  • Luoteis-Venäjän metsäteollisuusyhtiön (North West Timber Company) lokakuussa käyttöönottama Nemanskin paperitehdas 3 Kaliningradin alueella: tuotantomäärä 60 000 tonnia paperia vuodessa. Hanke on suurin viime vuosina toteutettu paperi- ja selluteollisuuden venäläishanke.

Kaiken kaikkiaan metsäsektorin tuotannon arvo vuonna 2006 oli 495 miljardia ruplaa.

Puu- ja paperituotteita, huonekalut mukaan luettuna, vietiin 10 miljardin dollarin arvosta, mikä on 16,3 % enemmän vuoden 2005 vientiarvoon verrattuna. Sen sijaan vientimäärien kasvu on vähentynyt hieman edellisvuoteen verrattuna: raakapuun vienti kasvoi 6,9 % (2005: 15,7%), sahatavaran 7,8 % (2005: 17 %) ja vanerin 2,9 % (2005:7 %).

Huhtikuussa 2006 Venäjän presidentti antoi määräyksen laatia toimet puun jatkojalostuksen kehittämiseksi ja investointien lisäämiseksi. Kolme maailman johtavaa paperintuottajaa (Kiina, Japani ja Suomi) veivät venäläistä puuta arviolta 43 milj. m³ tarjoamatta kuitenkaan investointejaan sellu- ja paperitehtaiden rakentamiseen Venäjälle, mikä todistaa näiden aikovan jatkossakin käyttää venäläisiä metsiä raaka-ainelähteenään. Syktyvkarin kokouksessa käsiteltiin raakapuun vientitullien asteittaista korottamista vuoteen 2010 mennessä.

Vuonna 2006 saatiin päätökseen kartonkituotannon tutkimusprojekti, jonka päätavoitteena on tyydyttää venäläisten kartonkipakkausten valmistajien kysyntä. 2006 venäläisen pakkaus- ja laatikkokartongin myyntitavoitteeksi asetettiin 1,2 miljardia ruplaa. Lisäksi viime vuonna laadittiin kaksi federaatiotason lakiehdotusta: ”Sellu- ja paperiteollisuustuotteiden sekä tuotantoprosessien turvallisuudesta” ja ”Puunjalostustuotteiden turvallisuudesta”.

Metsäsektorin kehitystä jarruttavista ongelmista tärkeimmät ovat edelleen monien tuotteiden alhainen kilpailukyky, joka johtuu nykyaikaisen teknologian puutteesta, metsäteollisuusyritysten heikko kyky houkutella sijoittajia sekä tuotantokapasiteetin riittämättömyys. Monilla sellu- ja paperitehtailla sekä vaneritehtailla kapasiteetti ylittyy 90 %:lla.

Ongelmien ratkaisua edesauttanee puun jatkojalostukseen ja uusien metsäalueiden käyttöön ottoon vuoteen 2010 mennessä tähtäävän federatiivisen tavoiteohjelman laatiminen ja toteuttaminen.

Lähde: Minpromenergo