Suomalaiset asiantuntijat arvioivat venäläisen metsävaratiedon tarkkuutta Forestry -lehdessä julkaistavassa artikkelissa ”Standing volume estimates of forests in Russia: how accurate is the published data?” (J. Kinnunen, M. Maltamo, R. Päivinen).

Venäjän metsävaratieto perustuu silmämääräiseen aluetason metsäinventointitietoon, jonka luotettavuutta on vaikea arvioida tilastollisen otannan puuttuessa. Tutkimuksessa tarkistettiin Novgorodin alueen inventointitietoja mittaamalla uudestaan alkuperäinen inventointialue. Tulokset osoittivat, että venäläiseen metsäinventointiin perustuvat metsikkötilavuudet olivat keskimäärin aliarvioitu 13,4 prosentilla, vastaavan keskineliövirheen ollessa koko aineistolla 32,4 %. Tämä virhe vaihteli 8-20 % välillä eri metsätalousyksiköissä (leshoz) ja myös valtapuulajista riippuen. Mäntyvaltaisilla alueilla virhe oli 12 %, koivuvaltaisilla 14 % ja haapavaltaisilla 21 %. Kuusivaltaisilla metsäalueilla virhe oli lievästi negatiivinen, – 4 %. Puun laadun arviointi osoitti huomattavaa muutosta tukkipuusta kuitupuuksi.

Artikkeli on luettavissa julkaisijan sivuilta: Oxford Journals, Forestry, Volume 80, Number 1, pp. 53-64