DI Kyllikki Taipale-Erävalan väitöskirjassa tutkittiin pk-yritysten selviytymisosaamista eli osaamista, joka mahdollistaa pitkäkestoisen, jatkuvan liiketoiminnan ylläpitämisen.

Tutkimusaineisto kerättiin metsäteollisuuden, tai sitä lähellä olevien teollisuudenalojen pk-yrityksistä Suomesta ja Venäjältä. Molemmissa maissa liiketoimintaympäristö on muuttunut radikaalisti mm. metsäteollisuuden rakennemuutoksen takia, ja usein alihankkijoina toimivat pk-yritykset ovat silloin itsekin joutuneet muutosten kohteiksi. Kaikki tutkitut yritykset ovat käyneet läpi useita talouselämän muutoksia ja selvinneet niistä.

Selvitäkseen muutoksista pk-yrityksen kaikilla työntekijöillä, mukaan lukien omistajat/johtajat, on oltava korkeatasoiset ammatilliset taidot omassa työtehtävässään. Pk-yritysten rajallisista henkilöresursseista johtuen kaikkien työntekijöiden on myös osattava tehdä yrityksessä useita työtehtäviä. Selviytymisosaamista ovat myös ennakkoluulottomuus, ulospäin suuntautuneisuus, ja valmius verkostoitua, jolloin yrityksen rajallisia resursseja voidaan lisätä yrityksen ulkopuolelta. Liiketoimintaympäristön tarkkailu on perinteisesti kuulunut vain yritysjohdolle, mutta tutkimus ulottaa sen kuuluvaksi myös työntekijöille. Havaitsemalla muutokset ajoissa ja niiden vaikutukset omaan toimintaansa, yritys pystyy valmistautumalla kehittämään uusia innovaatioita ja ottamaan ne käyttöön tarvittaessa.

Selviytyminen vaatii halua muuttua ja uudistua. Jokaisen pk-yrityksen työntekijän on oltava halukas uudistamaan omia tietoja ja taitojaan, ja ennen kaikkea asenteita. Jossain suomalaissa pk-yrityksissä havaittiin niin suurta muutoshaluttomuutta, että siitä saattaa olla haittaa niiden liiketoiminnalle tulevaisuudessa. Vertailtaessa yrityksiä, venäläiset yritykset toimivat kaiken kaikkiaan energisemmin ja olivat valmiimpia muuttumaan kuin suomalaiset Pk-yritykset. Tutkimus nostaa esiin myös puutteita koulutusjärjestelmässä ja julkisten elinkeinotoimijoiden toiminnassa.

Lähde: Åbo Akademi, mediatiedote

Väitöskirja: Survival competencies in SMEs in changing business environments