Lesnaja Gazeta (16.3.2010) kirjoittaa Venäjän metsäteollisuuden ongelmien taustoista otsikolla ”Mistä ongelmamme juontavat juurensa”. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava:

Vuonna 2009 Venäjällä vähenivät sekä puutavarakuljetukset että sahatavaran, vanerin, puulevyjen, sellun, paperin ja kartongin tuotanto. Yhtenä tärkeimmistä syistä tähän oli se, etteivät Metsäteollisuuden kehitysstrategiassa vuoteen 2020 kaavaillut investoinnit toteutuneet suunnitellusti. Puunhankinnan kehitykseen vaikuttivat negatiivisesti myös uuden metsälain monet puutteet. Lisäksi vientitullien nousu vaikutti raakapuun vientiin, jonka vähenemistä mekaanisen metsäteollisuuden kehitys ei pystynyt korvaamaan.

Talouskriisin vuoksi metsäteollisuudelle suunnatuilla valtion tukitoimenpiteillä oli vuonna 2009 vain vähän merkitystä ja vuodelle 2010 niitä ei ole suunniteltu lainkaan. Sahatavaran, vanerin sekä lastu- ja kuitulevyn tuotannon kehittämiseen suunnattuja prioriteetti-investointeja on toteutettu hyvin hitaasti.

Metsäteollisuuden tuotannon analyysi osoittaa, että vuonna 2009 metsäteollisuuden rakenteessa ei tapahtunut merkittäviä myönteisiä muutoksia. Entiseen tapaan puun kemiallisen jatkojalostuksen osuus Venäjällä on pieni verrattuna kehittyneen metsäteollisuuden maihin Länsi-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Mekaanisessa metsäteollisuudessa tilanne on vain hieman parempi. Puulevyjen, erityisesti MDF- ja OSB-levyjen tuotannossa Venäjä jää jälkeen maailman kehittyneistä metsäteollisuusmaista. Esimerkiksi Kiinaan verrattuna Venäjän vanerin ja lastulevyn tuotantomäärät ovat vain noin kymmenesosa.

Metsäteollisuuden tuotannon lasku sai aikaan myös taloustilanteen romahtamisen monissa yrityksissä vuonna 2009. Vuoden 2009 tilastojen mukaan puunkorjuun kannattavuus oli miinuksella 1,9 %, puutuoteteollisuudessa tappiota tuli 5,5 % ja huonekaluyrityksissä 4,1 %. Kannattavaa oli ainoastaan sellun, puumassan, paperin, kartongin sekä paperi- ja kartonkivalmisteiden tuotanto, jotka ylsivät 9,8 % plussalle.

Puunhankinnan kannattavuuden lasku selittyy energian ja muiden monopoliasemassa olevien toimijoiden tuotteiden hintojen nousulla. Näin puunhankintateollisuudessa raaka-aineiden, materiaalien ja energian osuus kuluista muodostaa 53,1 %, mekaanisessa teollisuudessa 66,4 %, huonekaluteollisuudessa 66,3 % ja sellu- ja paperiteollisuudessa 73,2 %. Venäjän hallinnon mukaan monopoliyritysten tuotteiden hintojen nousu tulee jatkumaan, mikä aiheuttaa materiaali ja energiankustannusten nousua metsäteollisuusyrityksissä.

Venäjän metsäteollisuuden kehityksen tehostamiseksi ja vakauttamiseksi seuraavat toimenpiteet ovat tarpeen:

• Puun mekaanisen ja kemiallisen jatkojalostuksen sekä energiakäytön lisääminen Metsäsektorin vuoteen 2020 ulottuvan kehitysstrategian mukaisesti

• Infrastruktuurin kehittäminen tärkeimpien investointihankkeiden alueilla, ja uusien metsäalueiden käyttöönotto.

• Metsälainsäädännön uudistaminen siten, että se edistäisi valtion ja metsäteollisuuslaitosten välisiä taloudellisia suhteita.

• Valmistaloteollisuuden kehittäminen hyödyntämällä ekoteknologiaa ja ympäristöystävällisiä materiaaleja yksi- ja monitasoisissa puutaloissa, jotka olisivat kohtuuhintaisia, energiatehokkaita ja kestäviä.

• Sahatavaran, vanerin ja puulevyjen sisäisten markkinoiden kehittäminen.

• Puun korjuuseen ja käyttöön liittyvän kirjanpidon kehittäminen

• Energian kulutuksen vähentäminen metsäteollisuuden tuotannossa hyödyntäen uusiutuvista puuvaroista saatavaa energiaa ja kehittämällä biopolttoaineiden tuotantoa.

Lähde: Lesnaja Gazeta 16.3.2010