Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän metsälainsäädännön oppikirja sekä käsikirja ovat ilmestyneet äskettäin. Niihin sisältyvät nyt voimassa oleva vuoden 1997 metsälaki
ja sitä täsmentävät säädökset. Myös luonnnonsuojelualuelaista ja sitä täydentävistä normeista on julkaistu käsikirja ja selitysteos. Ulkomaisten alan toimijoiden on välttämätöntä perehtyä Venäjän luonnonvarojen käytön ja suojelun normijärjestelmään. Parhaiten se onnistuu käyttämällä paikallisia asiantuntijoita, jotka ovat saaneet peruskoulutuksen normeihin. Peruskäsitteistö ja lähestymistapa eroavat monissa kohdin suuresti skandinaavisesta käytännöstä.

Metsa- ja ymparistolainsaadantoa 110203