Venäjän metsätalousvirasto on esittänyt virallisen kantansa metsäsektorin kehitysstrategiasta 2020, joka vahvistettaneen Venäjän hallituksessa jo syksyn aikana.

Valtion metsähallinnon kehittämisessä federaation tasolla ensisijaisena pidetään metsävarojen käyttömekanismien nykyaikaistamista vuokra-alueiden laajentamisen ja puun jatkojalostuksen kautta. Alueiden metsähallinnon tulee taata vuokraajille, jotka pääsääntöisesti ovat suuria metsäteollisuusyrityksiä, pinta-alaltaan merkittävän kokoisten metsäpalstojen saanti. Muiksi ensisijaisiksi suuntauksiksi metsänvuokraukseen liittyen metsätalousviraston johtaja Aleksei Savinov nimesi puunjalostuslaitokset, levy- ja huonekalutuotannon, talonrakennusorganisaatiot, bioenergiatalouden sekä maatalousorganisaatiot.

Tärkeiksi kysymyksiksi nousivat esitetyssä metsien käytön talousmallissa:

  • metsämaksujen korotus
  • metsänuudistamis- ja metsäteiden rakentamiskulujen korvaaminen vuokraajille
  • virkistystoiminnan minimimaksujen nostaminen liiketaloudellisesti merkittävillä alueilla

Tällä hetkellä federaation budjetista on metsätaloutta varten myönnetty 26,7 mrd. ruplaa (741 milj. €). Samanaikaisesti puun minimikuutiohinnasta (37 ruplaa/m³ ~ 1 €/m³) kertyvät tulot jäävät 13,7 mrd. ruplaan (380 milj. €). Metsätalous ei ole kannattavaa. Metsätalousvirasto ehdottikin, että minimikantohintaa nostettaisiin 142 ruplaan kuutiolta (4 €/m³) ja samalla metsätalouteen varattuja budjettimäärärahoja lisättäisiin 34 mrd. ruplaan (944 milj. €).

Metsätalousvirasto ehdotti myös valtion määrärahojen lisäämistä metsätieverkoston rakentamiseen. Venäjän investointirahasto aikoo rahoittaa teiden rakentamista 90 mrd. ruplalla (2,5 mrd €). Suurin osa varoista menee runkoteiden rakentamiskulujen korvaamiseen niille metsänvuokraajille, joiden investointi on hyväksytty ensisijaiseksi investointihankkeeksi. Hakattavalle metsäpalstalle menevien varsi- ja alueteiden rakentamisen vuokraajat joutuvat maksamaan itse.

Lisäksi metsätalousviraston esitys sisälsi ehdotuksia metsäpalojen torjuntatavoista.

Metsätalousviraston mukaan ehdotukset on hyväksytty Venäjän hallituksen yhteydessä toimivassa metsäsektorin kehittämisneuvostossa. Zubkov antoi asian metsätalousviraston viimeisteltäväksi ja sovittavaksi valtiovarainministeriössä, minkä jälkeen ehdotukset luovutetaan maan hallitukselle liitettäväksi metsäsektorin kehitysstrategiaan.

Drevesina.com -uutispalvelun mukaan metsäsektorin kehitysstrategian valmistelusta vastaava Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö ei toistaiseksi tue metsätalousviraston esittämää puun kantohinnan nelinkertaistamista. Varaministeri Dementjevin mukaan ministeriössä ollaan maltillisempien korotusten kannalla.

Lähteet: Venäjän metsätalousvirasto, Drevesina.com