Pertti Veijolan raportti, UM/Moskova

Venäjän metsätalouden suunnittelun perusmenetelmä on kuviottaiseen arviointiin perustuva leshoosien metsätalouden suunnittelu. Metsälaki määrää, että hakkuita ei saa tehdä ilman voimassaolevaa suunnitelmaa.

Jaksolle 2003-2010 vahvistetulla ohjelmalla on tarkoitus laajentaa suunnittelu vastaamaan tarvetta. On epävarmaa pystytäänkö ohjelma rahoittamaan. On tehty esitys koko suunnittelujärjestelmän uudistamiseksi siten, että päämenetelmäksi tulisi tilastolliseen otantaan perustuva Venäjän metsien inventointi.

Parhaillaan valmistellaan Venäjän metsäsuunnittelun uutta strategiaa. Asiantuntijat pitävät tarpeellisena liiketaloudellisen informaation lisäämistä ja alue-ekologisen suunnittelun käyttöön ottoa.

Metsatalouden suunnittelu 010703