Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriön sekä maatalousministeriön yhteisellä määräyksellä 31.10.2008 hyväksymä metsäsektorin kehitysstrategia vuoteen 2020 on monessa suhteessa kiistanalainen, mutta kiinnostava asiakirja. Strategian keskeisen sisällön (liite) ohella runsaasti keskustelua on herättänyt sen oikeudellinen luonne ja tavoitteenasettelun realistisuus. Kummastusta herättää myös strategian laadinnan aikataulutus: Venäjällä strategia laadittiin heti metsälainsäädännön laajamittaisen uudistuksen jälkeen, vaikka päinvastainen järjestys tuntuu monin tavoin tarkoituksenmukaisemmalta.

Venäjän oikeuden asiantuntija Leena Lehtinen luonnehtii strategiaa oikeudelliselta luonteeltaan ministeriöiden toimintaa yleisellä tasolla määritteleväksi asiakirjaksi, joka ei ohjaa juridisten- ja yksityishenkilöiden toimintaa normatiivisella tasolla. Arvioitaessa strategiaa ja sen merkitystä esim. suomalaisyritysten kauppaan ja investointeihin Venäjällä on hänen mukaansa kiinnitettävä huomiota strategian budjettivaikutukseen ja lainsäädäntöpohjaan. Asiakirjalla ei ole hallituksen hyväksyntää, mutta kuten Leena Lehtinen toteaa, siltä osin kuin se käsittää ao. kahden ministeriön toimivaltaan ja vastuualueeseen hallituksen työnjaossa kuuluvia asioita, strategia ei edellytä hallituksen tai muun valtiovallanelimen vahvistusta.

Lesnaja Gazeta (13.3.2010) kuvaa Metsäsektorin vuoteen 2020 ulottuvaa kehitysstrategiaa ohjeelliseksi asiakirjaksi, jonka toteuttamiskelpoisuus on ongelmallinen asia. Artikkelin mukaan strategian perusongelmana on yksipuolisuus. Sen tavoitteenasettelu on Lesnaja Gazetan mukaan tehty liiaksi ”kapitaalin” edustajien näkökulmasta, unohtaen pienet ja keskisuuret yritykset, joiden merkitys väestön työllistämisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta on keskeinen. Lesnaja Gazetan mukaan strategia myös yhdenmukaistaa liiaksi, jättäen maan sisäiset suuret alueelliset erot vaille huomiota. Toteutuskelpoisuus paranisi lehden mukaan oleellisesti metsäsuunnittelun modernisoinnin myötä, siirtämällä osavastuu strategisesta suunnittelusta aluetasolle, eli metsätalousvirasto Rosleshozin alueellisille yksiköille. Nykyisellään federaation on mahdotonta ratkaista strategisia ongelmia ilman yhteydenpitoa kaikkiin sen 83 subjektiin

Lähde:

Lesnaja Gazeta 13.3.2010 (O strategii razvitija lesnovo sektora ekonomiki rossii)

Strategian keskeinen sisältö (käännös)