Venäjän metsätalousviraston ja Luoteis-Venäjän alueiden tilannekatsauksessa analysoitiin keskeisimpiä metsätalouden ongelmia. Kokouksessa nostettiin esille tarve muuttaa metsänuudistamisen valvontaa. Nykyisestä pinta-alaan perustuvasta seurannasta halutaan siirtyä tulosten valvontaan ja ottaa arviointikriteeriksi syntyneen taimikon laatu. Metsätalousvirastossa selvitetään mahdollisuutta lisätä metsänvuokraajien velvollisuuksiin metsänuudistamisen tulokset, mikä saisi yritykset kiinnittämään enemmän huomiota taimikonhoitoon.

Luoteis-Venäjän metsistä on vuokrattu 49 prosenttia, josta puunkorjuuta varten 40.

Lähde: Metsätalousvirasto