Luonnonvaraministeriön mukaan uuden metsälain toteuttamiseen liittyvien normien valmistelu toteutetaan alkuperäisessä aikataulussa eli 1.7.2007 mennessä. Laadittavista 23 normista on jo esitetty hallitukselle 18, kaksi normia on kommentoitavana Venäjän oikeusministeriössä ja kolme muissa elimissä. (Luonnokset on nähtävillä luonnonvaraministeriön internetsivuilla.)

Normiluonnoksiin saadut kommentit subjektien valtiovallan edustajilta, metsäteollisuudesta ja luonnonsuojelujärjestöiltä on käsitelty. Subjektien aktiivisuus on ollut riittämätön, vain 20 aluetta on ilmoittanut kantansa. Osa saaduista kommenteista on huomionarvoisia, mutta ne on jätetty pois, koska ne ovat ristiriidassa metsälain kanssa. Niitä ei voida huomioida ennen kuin metsälakiin on tehty tarvittavat muutokset. Tällä hetkellä mm. seuraavat kysymykset vaativat täsmennystä metsälaissa:

  • Metsäpalstan vuokraaminen, kun se on aikaisemmin ollut myönnettynä useammalle taholle
  • Metsäpalstojen vuokramaksun lähtöhinnan säätäminen taksoja korkeammaksi
  • Metsäpalstojen muodostaminen ja rekisteröinti
  • Mahdollisuus toteuttaa metsävarannon mailla lyhytaikaisia (alle vuosi) malmien louhintaan ja linjojen rakentamiseen ja kunnostamiseen liittyviä töitä ilman vuokrasopimuksen laatimista
  • Eräiden suojametsien, mm. vihreiden vyöhykkeiden, käytön ja suojelun järjestämisen täsmentäminen

Lähde: Luonnonvaraministeriö

Investointisopimuksia koskevista pelisäännöistä erimielisyyksiä

Metsäteollisuuden investointisopimuksia koskevista säännöistä on valmisteltu kaksi eri luonnosta, Teollisuusministeriön ja Talouskehitysministeriön versiot. Vaihtoehtoisia esityksiä käsiteltiin mm. Teollisuusministeriössä järjestetyssä kokouksessa, jossa venäläisen metsäteollisuuden edustaja totesi Teollisuusministeriön esityksen valmistellun avoimessa yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Näin ollen se ottaa paremmin huomioon yritysten edut, toisin kuin Talouskehitysministeriön esitys, joka on sekava ja jättää tilaa korruptiolle.

Teollisuusministeriön esityksen mukaan investointisopimuksen etuuksina olisi mm. metsänvuokrasopimuksen laatiminen ilman huutokauppaa, alennukset metsänvuokramaksuista, vapautus valmiiden tuotteiden vientitulleista ja laitteiden tuontitulleista. Yli viiden miljardin ruplan investointihankkeissa olisi mahdollista viedä raakapuuta ulkomaille ilman vientitullia hankkeen suunnittelu- ja rakennusaikana.

Venäjän metsäviraston johtaja Roschupkin totesi Luonnonvaraministeriön metsäkollegion kokouksessa, että metsävirasto kannattaa Teollisuusministeriön ehdotusta investoijien metsänvuokramaksujen alentamisesta, mutta vastustaa esitystä raakapuun vientitullien poistamisesta. ”Samaan aikaan kun on tehty suuri strateginen päätös raakapuun viennin lakkauttamisesta, ilmaantuu ehdotus sallia se investointina tulokseltaan ennustamattomiin projekteihin. Rakentaa voi loputtoman ajan ja rakentamisen keskeyttää, mutta puu on mennyttä”, toteaa Roschupkin.

Greenpeacen Forestforum kommentoi aiheeseen, että Teollisuusministeriön esityksellä ei ole suurtakaan mahdollisuutta tulla hyväksytyksi. Viimeisten vuosien aikana se ei ole onnistunut saamaan läpi yhtään merkittävää metsäalan esitystä ja lisäksi mahdollisuuksia huonontaa voimakkaamman kilpailijan, Talouskehitysministeriön tekemä esitys.

Lähteet: Arkangelin sellu- ja paperitehdas, Teollisuusministeriön esitys investointisopimuksten säännöistä, Luonnonvaraministeriö, Greenpeace Forestforum