Venäjän metsäviraston tekemissä metsänkäytön tehokkuutta koskeneissa tarkastuksissa selviteltiin metsävuokrauksen organisointitapaa, suunnittelematonta sekä omavaltaista metsien käyttöä, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Tällä hetkellä Leningradin alueen 4 metsätalouspiirillä on 29 vuokrasopimusta metsän hyödyntämiseksi kulttuuri- ja virkistystoiminnan, matkailun tai urheilun alalla. Sopimukset on laadittu lainsäädännön mukaan, mutta vuokrametsien käyttösuunnitelman on tehnyt vain 11 vuokraajaa. Tavallisimmaksi rikkeeksi nousi vuokralle annettujen metsäpalstojen lohkomiskysymykset.

Tarkastuksissa todettiin 345 tapausta (yhteensä 1448 ha), joissa metsänkäytöstä ei oltu tehty suunnitelmaa. Suurin osa tapauksista (55 % pinta-alasta) koski neuvostoaikaan metsäalueille rakennettuja kyliä sekä niiden maille vuoden 1990 jälkeen rakennettuja tiloja ja huviloita. Viime vuosina rakentamisessa on noudatettu metsämaiden maanjako- ja myyntilupakäytäntöä. Usein uudisrakennukset tehdään vanhoille perustuksille, mikä katsotaan metsävarannon laittomaksi käytöksi.

Tarkastustulosten mukaan 15 % metsävarannon pinta-alasta on muussa kuin metsätalouskäytössä.

Metsien omavaltaisesta käytöstä metsätalouspiirit ovat tehneet yli 70 vaatimusta ja rikepöytäkirjaa. Valtaosin rikkomukset on korvattu vapaaehtoisesti. Jos vaatimusta ei toimeenpanna, metsävirasto vie asian oikeuteen. Leningradin alueelta oikeuteen on viety pääasiassa laitonta metsien käyttöä koskevia tapauksia. 11 tapausta on lähetetty järjestysvallan elinten käsiteltäväksi.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu