Uutta metsälakia valmisteleva työryhmä kokoontuu 4., 6. ja 10. huhtikuuta käsitelläkseen lakiluonnokseen tehtyjä korjausehdotuksia. Työryhmä on saanut tehtäväkseen laatia lakikorjauksista yhteenvedon Luonnonvarain ja luonnonkäytön komitealle, joka hyväksyy ehdotetut muutokset omassa kokouksessaan. Käytännössä komitean päätös tulee määrittelemään sen, missä muodossa lakiehdotus viedään Duuman toiseen käsittelyyn.

Lakia valmistelevan työryhmän puheenjohtajan Vladimir Krupchakin mukaan esillä on tällä hetkellä lähinnä kaksi lakiluonnosta: niistä ensimmäinen hyväksyttiin Duuman ensimmäisessä käsittelyssä, ja toinen on metsälakityöryhmän Duuman toista käsittelyä varten laatima versio, jossa on huomioitu työryhmän, kansalaisryhmien ja liike-elämän esittämät ehdotukset.

Metsälakityöryhmän muokkaamassa lakiehdotuksessa metsävaranto jää valtionomaisuudeksi, koska lakiluonnoksen yksityismetsiä koskevat säädökset ovat Krupchakin mukaan kaikkein vaikeimmin hyväksyttävissä. Talouskehitysministeriön lakiversion mukaan metsävarannon maita tulisi luovuttaa maa- ja siviililainsäädännön mukaan. Näin ollen oikeudelliset mekanismit metsän muuttamiseksi yksityisomaisuudeksi ovat jo olemassa.

Työryhmän ehdotuksessa huutokauppoja varten vuokraoikeuksien hakijat tulisi luokitella etukäteen. Lyhyitä, 1-7 vuoden vuokraoikeuksia ehdotetaan annettavaksi hakijoille, joilla ei ole aikeissa harjoittaa metsätaloutta, pitempiaikaiset vuokraoikeudet 7-25 vuodeksi metsätaloudenharjoittajille sekä mahdollisuuden jatkaa sopimusta 5 vuodella, jos sopimusvelvoitteet on hoidettu. Vuokraoikeuksia myönnettäessä etusijan saisivat puunjatkojalostusta harjoittavat ja vapaaseen metsäsertifiointiin osallistuneet yritykset.

Kaikkiaan metsälakiluonnokseen tuli korjausehdotuksia puolitoista tuhatta, joista noin 200 koski tärkeitä periaatteellisia kysymyksiä. Yllä esitetyt perusnäkemykset toimivat lakiin tehtävistä korjauksista laaditun yhteenvetotaulukon pohjana.

Lähde: www.bumprom.ru, www.forestforum.ru